:: MARFURI :: COMPANII :: SERVICII :: NOUTATI :: DESPRE NOI :: :: RU :: RO :: EN ::
  
CATALOGUL MARFURILOR
Materiale de constructie
Materiale de finisare
Constructii si elemente de constructii
Mobila, marfuri pentru apartament, vila, oficiu
Instalatii sanitare, de incalzire, ventilatie, condiюionare
Securitate si comunicatii
Ferestre, usi, pereti despartitori
Instrumente si echipament (utilaj)

Marci
DOSPEL
SLOMCZE..
KLINGSPOR
PROFIX
NMC
BEYLER
SYMMER

INTERESANT SI UTIL
Design Interier
Design exterior
Proiecte de case
InfoCentru
Imobiliare
Panoul de anunturi

IN SISTEM
Marfuri : 203
Companii : 12
Utilizatori : 587Acasa / INTERESANT SI UTIL / InfoCentru / Legi / Legea privatizării fondului de locuinţe

Legea privatizării fondului de locuinţe

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privatizării fondului de locuinţe

Nr.1324-XII din 10.03.93

Monitor nr.5/126 din 30.05.1993

* * *Notă: În Lege sintagma “Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor” se înlocuieşte cu sintagma “Departamentul Privatizării” conform Legii nr.910-XV din 14.03.2002

Notă: Legea a fost republicată în Monitorul Oficial nr.5-7 din 13.01.2000 art.37

Notă: În cuprinsul legii sintagmele “Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat”,”organele de autoadministrare locală” se înlocuiesc respectiv cu sintagmele “Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor”, “autorităţile administraţiei publice locale” prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99

Notă: În întreg cuprinsul legii, după textul “asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate» se inserează textul «cu forma organizatorico-juridică cooperativă de consum» prin Legea nr.955-XIII din 19.07.96

Notă: Vezi Legea «Pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privatizării fondului de locuinţe» nr.643-XIII din 14.11.95

Notă: În cuprinsul legii denumirea «Departamentul de Stat pentru Privatizare» se înlocuieşte cu denumirea «Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat» prin Legea nr.205-XIII din 29.07.94

Notă: Vezi Hot. Parl. nr.1325 din 10.03.93 «Pentru punerea în aplicare a Legii privatizării fondului de locuinţe»

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.

Prezenta lege, elaborată în conformitate cu Constituţia şi cu alte acte normative, stabileşte principiile şi condiţiile de bază ale privatizării fondului de locuinţe. Scopul legii este realizarea drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova de a-şi alege liber modalitatea de satisfacere a necesităţilor în locuinţă, asigurarea integrităţii fondului de locuinţe, crearea de premise pentru formarea pieţei de locuinţe şi atelierelor de creaţie amplasate în încăperile improprii de locuit din casele de locuit (în subsoluri, la etaje tehnice în încăperi înzidite şi anexe, foste apartamente din casele de locuit calificate drept avariate sau improprii de locuit (în continuare - ateliere de creaţie).
[Preambulul modificat prin Legea nr.620-XIII din 31.10.95]
[Preambulul completat prin Legea nr.462-XIII din 18.05.95]

Capitolul I
PRINCIPII GENERALEArt.1. - (1) Privatizarea fondului de locuinţe este un proces de înstrăinare, efectuat de organele puterii de stat, a fondului de locuinţe aparţinând statului, organizaţiilor obşteşti, asupra cărora statul şi-a declarat dreptul de proprietate, altor asociaţii şi întreprinderi cooperatiste de stat, construite din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat, în proprietate privată cetăţenilor Republicii Moldova şi asociaţiilor acestora (societăţi pe acţiuni şi societăţi economice, alte societăţi), pentru satisfacerea necesităţilor în locuinţe şi formarea unor stăpâni reali prin dreptul de a dispune liber de proprietatea imobiliară.
(2) Prin fondul de locuinţe în prezenta lege se subînţeleg imobilele şi spaţiile locative din construcţiile care aparţin statului, indiferent de apartenenţa departamentală, locuinţele sovhozurilor şi ale altor întreprinderi agricole de stat, inclusiv cele reorganizate după punerea în aplicare a Legii cu privire la privatizare, precum şi locuinţele construite din contul mijloacelor de stat de către întreprinderile şi organizaţiile cu alte tipuri de proprietate.
[Art.1 completat prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]
[Art.1 completat prin Legea nr.462-XIII din 18.05.95]

Art.2. - Privatizarea fondului de locuinţe, inclusiv atelierelor de creaţie se efectuează pe baza liberului consimţământ, respectându-se principiile echităţii sociale şi protecţiei sociale a cetăţenilor, atât contra bonuri patrimoniale şi mijloace băneşti (valută naţională sau valută convertibilă), cât şi gratuit, în cazurile stabilite de prezenta lege.
[Art.2 modificat prin Legea nr.462-XIII din 18.05.95]

Art.3. - În cazul procurării de apartament (casă)* sau atelier de creaţie contra mijloace băneşti, cetăţeanul achită costul integral sau în rate (lunar) în părţi egale, timp de cinci ani, depunând o cotă iniţială de cel puţin 40 procente din el şi achitând suplimentar o dobândă bancară minimă de la suma nerambursată pentru eşalonarea plăţii. În continuare locuinţă.
[Art.3 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
[Art.3 modificat prin Legea nr.462-XIII din 18.05.95]

Art.4. - (1) Organele abilitate cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe, denumite în continuare organe abilitate, sînt:
a) Departamentul Privatizării - în municipiile Chişinău şi Bălţi;
b) organul abilitat al Comitetului executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia - pe teritoriul Găgăuziei;
c) consiliile raionale - în celelalte localităţi ale republicii.
(2) Organele abilitate, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, desemnează comisiile pentru privatizarea fondului de locuinţe. Aceste comisii includ reprezentanţi ai organelor abilitate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, financiare şi de exploatare a locuinţelor ai direcţiei de arhitectură, ai organului de supraveghere antiincendiară, staţiei sanitaro-epidemiologice, biroului teritorial de inventariere tehnică, iar în cazul vânzării sau transmiterii cu titlu gratuit a locuinţelor din fondul departamental sau public include şi reprezentanţi ai întreprinderilor, asociaţiilor, instituţiilor, organizaţiilor** respective şi ai comitetelor lor sindicale.
** În continuare unităţi
(3) Activitatea comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe este reglementată de regulamentul acesteia, care este parte integrantă a prezentei legi.
[Art.4 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]

Art.5. - (1) Cetăţenilor Republicii Moldova pot fi vândute sau transmise cu titlu gratuit în proprietate privată în special locuinţele în care aceştia trăiesc şi care aparţin fondului de stat şi celui public asupra căruia statul şi-a declarat dreptul de proprietate, precum şi în imobilele ce aparţin unităţilor, indiferent dacă aceste unităţi sînt incluse în listele de privatizare.
[Alin.1 completat prin Legea nr. 462-XIII din 18.05.95]
(2) Nu pot fi vândute sau transmise cu titlu gratuit în proprietate privată imobilele care se află în orăşele militare de tip închis, căminele, locuinţele de serviciu (ai căror locatari au lucrat mai puţin de 10 ani la unitatea respectivă), locuinţele avariate şi ireparabile, casele ce urmează a fi demolate, cantoanele şi alte construcţii care se află la balanţa sau în proprietatea fondului forestier de stat.
[Alin.2 completat prin Legea nr.1026-XIV din 02.06.2000]
[Alin.2 în redacţia Legii nr. 462-XIII din 18.05.95]
[Alin.2 modificat prin Legea nr. 205-XIII din 29.07.94]
(3) Se permite privatizarea locuinţelor de stat în cazul în care cetăţenii au în proprietate privată o altă locuinţă provenită nu în rezultatul privatizării.
[Alin.3 introdus prin Legea 205-XIII din 29.07.94]
(4) Dacă cetăţenii au participat la privatizarea unei locuinţe, ulterior ei pot privatiza o altă locuinţă, achitînd integral costul suprafeţei acesteia la preţuri comerciale stabilite de Guvern la data privatizării. În cazul în care, la privatizarea locuinţei, suprafaţa acesteia a fost mai mică decît normativul prevăzut la art.10, cetăţenii proprietari ai locuinţei, aflaţi la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, au dreptul să participe la privatizarea gratuită a locuinţelor în blocurile neterminate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Alin.4 completat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]
[Alin.4 introdus prin Legea 205-XIII din 29.07.94]
(5) Prin derogare de la prevederile alineatului (2) referitor la privatizarea căminelor, se admite privatizarea încăperilor de locuit în căminele de tip cameră (cu excepţia căminelor pentru studenţi şi elevi ale instituţiilor de învăţămînt de stat de toate nivelurile şi a căminelor de tip pat-loc şi pat-cameră) cu condiţia că cel puţin 60 procente din locatarii de răspundere ai încăperilor de locuit la adunarea generală şi-au exprimat în scris dorinţa de a le privatiza.
[Subalin.1 alin.5 art.5 în redacţia Legii nr.750-XV din 21.12.2001]
[Se declară neconstituţională sintagma «...încăperilor de locuit în]
[căminele instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile» din art.5]
[Alin.5 subalin.1 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.27 din 22.06.2000]
[Alin.5 subalin.1 modificat prin Legea nr.225-XIV din 16.12.98]
[Alin.(5) subal.1 în redacţia Legii nr.1069 din 26.12.96]
În acest caz persoanele împuternicite de adunare, în termen de o lună după convocarea ei, sînt obligate să prezinte comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe documentele necesare asupra tuturor locatarilor de răspundere ai încăperilor de locuit, care şi-au exprimat dorinţa de a le privatiza.
[Alin.2 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]
Privatizarea încăperilor de locuit din căminele de tip cameră se efectuează în modul stabilit de prezenta lege pentru privatizarea apartamentelor (caselor).
[Alin.(5) în redacţia Legii nr.620-XIII din 31.10.95]

Art.6. - (1) Cumpărarea sau primirea cu titlu gratuit în proprietate privată a locuinţelor se face cu acordul tuturor membrilor adulţi ai familiei care locuiesc împreună. La dorinţa lor, locuinţa poate fi cumpărată în proprietate comună sau în diviziune.
(2) Privatizarea atelierului de creaţie de către membrul (membrii) uniunii de creaţie se efectuează cu consimţămîntul certificat al organului de conducere al uniunii respective şi cu autorizaţia organului abilitat.
[Art.6 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
[Art.6 modificat prin Legea nr. 462-XIII din 18.05.95]

Art.7. - Cetăţenilor înscrişi la îmbunătăţirea condiţiilor de trai li se păstrează dreptul de a primi locuinţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Când le vine rândul, pot cumpăra sau primi gratuit locuinţă în proprietate privată, în condiţiile prezentei legi.

Art.8. - (1) Proprietarii de locuinţă privatizată sunt coposesorii instalaţiilor şi comunicaţiilor inginereşti, ai locurilor de uz comun ale imobilului şi ai terenurilor de pe lângă el.
(2) Spaţiile cu altă destinaţie decît cea de locuinţă din blocurile de locuinţe neincluse în costul şi în suprafaţa echivalentă a apartamentelor supuse privatizării, cu excepţia spaţiilor de folosinţă comună - scărilor, caselor scărilor, teraselor, subsolurilor, puţurilor de ascensoare, punctelor de distribuţie a energiei termice, electrice şi a apei, - rămîn în proprietatea statului şi se privatizează în modul prevăzut de lege.
[Art.8 completat prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]

Art.9. - (1) Vânzarea apartamentelor eliberate şi rămase libere din imobilele care urmează să fie reconstruite sau reparate capital se efectuează conform rândului persoanelor, aflate la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către unităţile la balanţa cărora se află locuinţa respectivă.
(2) În cazul în care reconstrucţia, reparaţia capitală sau finalizarea construcţiei apartamentelor s-a efectuat din contul mijloacelor proprii ale persoanelor fizice şi juridice, costul apartamentelor şi suprafaţa lor echivalentă supusă privatizării se micşorează conform ponderii elementelor constructive restabilite, reparate capital sau construite.
[Art.9 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]
[Art.9 completat prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]

Capitolul II
MODUL DE PRIVATIZARE A LOCUINŢELORArt.10. - (1) O familie poate cumpăra sau primi cu titlu gratuit în proprietate privată o singură locuinţă: în limitele asigurării normative cu spaţiu locativ - la preţurile de stat sau cu titlu gratuit; supranormative - la preţuri comerciale stabilite de Guvern la data privatizării locuinţelor, dar care să nu depăşească preţurile curente pentru construcţia locuinţelor de stat. Asigurarea normativă cu spaţiu locativ în procesul privatizării se acceptă în mărime de 20 m patraţi de suprafaţă totală echivalentă la o persoană (inclusiv membrilor familiei care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova) şi cu un supliment de 10 m pătraţi pentru o familie, inclusiv pentru persoanele rămase singure în urma decesului soţului (soţiei), precum şi pentru celibatari.
(2) La privatizarea locuinţelor spaţiul locativ suplimentar în mărime de 10 m2 se adaugă la suprafaţa normativă, care se transmite în proprietate privată cu titlu gratuit următoarelor categorii de cetăţeni:
a) membrilor activi şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;
b) decorate cu cele mai înalte distincţii de stat («Ordinul Republicii», «Ştefan cel Mare» şi distincţii asimilate lor);
c) care au titluri onorifice ale fostei R.S.S. Moldoveneşti şi ale fostei U.R.S.S. (artist al poporului, maestru emerit al artei şi raţionalizator emerit);
d) raţionalizatorilor;
e) membrilor tuturor uniunilor (asociaţiilor) de creaţie;
f) care au titluri didactice de conferenţiar, profesor universitar sau titluri ştiinţifice de doctor, doctor habilitat;
g) militarilor, lucrătorilor Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale, care au grad special militar de general sau alt grad asimilat lui;
h) foştilor proprietari ai caselor particulare demolate cărora nu li s-a plătit compensaţie;
i) care suferă de bolile enumerate în anexa nr. 7 la prezenta lege;
j) care au dreptul la privatizarea gratuită a spaţiului locativ suplimentar conform altor legi.
Membrul (membrii) familiilor care nimereşte în cîteva din categoriile sus - menţionate are dreptul de a primi cu titlu gratuit spaţiul locativ suplimentar în total.
(3) Costul total al locuinţei se stabileşte în conformitate cu metodica de evaluare a locuinţei care urmează să fie privatizată, aprobată de Departamentul Privatizării.
(4) În cazul privatizării locuinţelor contra bonuri patrimoniale costul 1 m2 de suprafaţă totală echivalentă în limitele asigurării normative cu spaţiu locativ va fi echivalent cu una cotă-parte a bonului (un an vechime în muncă). Costul 1 m2 supranormativ: în limitele primilor 10 m2 - 1,5 din cota-parte a bonului, metrajul cel depăşeşte această suprafaţă - 2 cote-părţi ale bonului. La achitarea costului locuinţei se permite utilizarea bonurilor patrimoniale transmise în modul stabilit de către rudele de gradul doi (bunei, nepoţi, nepoate, surori şi fraţi drepţi).
(5) Dacă soţii locuiesc în diferite apartamente de stat ei au dreptul să participe la privatizarea unuia din acestea la alegere. În acest caz normativul de asigurare cu locuinţă se calculează pentru toţi membrii familiei date înscrişi în conturile personale ale locuinţelor indicate, iar vechimea în muncă se calculează pentru ambii soţi în modul stabilit de articolul 17 alineatul (1).
[Art.10 modificat prin Legea nr.543-XV din 12.10.2001]
[Art.10 completat prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]
[Art.10 modificat prin Legea nr.620-XIII din 31.10.95]
[Art.10 modificat prin Legea nr.462-XIII din 18.05.95]

Art. 10/1. - (1) Membrii uniunii de creaţie, care utilizează atelier de creaţie, îl pot procura în proprietate comună sau în cotă-parte în limitele suprafeţei totale echivalente în mărime de 75 m2 la preţ de stat, iar supranormativ - la preţ comercial.
(2) Membrul uniunii de creaţie, independent sau împreună cu alţi membri ai uniunii de creaţie, poate procura în proprietate numai un singur atelier de creaţie în condiţiile şi modul prevăzut de prezenta lege. Procurarea cu titlu de proprietate a altor ateliere de creaţie de stat se efectuează contra mijloace băneşti la preţ comercial stabilit de Guvern.
(3) Costul atelierului de creaţie se stabileşte:
la achitare contra mijloace băneşti:
- în limitele suprafeţei normative, pornind de la costul 1 m2 de suprafaţă echivalentă a imobilului dat;
- supranormativ - la preţ comercial potrivit metodicii stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 666 din 3 noiembrie 1993;
- valoarea finală se stabileşte pe calea aplicării coeficientului 0,5 la costul stabilit în modul indicat;
la achitare contra bonuri patrimoniale:
- în limitele suprafeţei normative - din calculul: una cotă-parte a bonului (un an vechime în muncă) pentru 1 m2 de suprafaţă echivalentă a imobilului dat;
- supranormativ - din calculul: trei cote-părţi ale bonului pentru 1 m2 de suprafaţă;
- coeficientul de reducere nu se aplică.
(4) Proprietarii atelierelor de creaţie nu au dreptul să le folosească în alte scopuri, inclusiv să le transforme în locuinţă.
(5) La privatizarea atelierelor de creaţie se aplică prevederile articolelor 4, 8, 11, 12, 166, 20, 21, 25-27.
[Art.10/1 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
[Art.10/1 modificat prin Legea nr.620-XIII din 31.10.95]
[Art.10/1 introdus prin Legea nr. 462-XIII din 18.05.95]

Art.11. - (1) Cetăţenii care doresc să cumpere sau să primească cu titlu gratuit locuinţa în proprietate privată depun cereri scrise la organele abilitate, care sînt obligate ca, în termen de două luni de la data înregistrării cererii, să stabilească, prin intermediul comisiilor de privatizare a fundului de locuinţe, costul locuinţei şi să adopte hotărârea respectivă.
(2) Costul locuinţelor se stabileşte în baza datelor inventarierii fondului de locuinţe, înregistrate la birourile teritoriale de inventariere tehnică, la organizaţiile de exploatare a locuinţelor şi la unităţile care au la balanţă fond de locuinţe, la data efectuării calculelor, cu aplicarea coeficienţilor de indexare a valorii iniţiale a fondului de locuinţe în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.118 din 5 martie 1993.
(3) Încăperile construite adăugător trebuie să fie legiferate pînă la prezentarea documentelor la comisie. Costul încăperilor construite adăugător din cont propriu nu se include în costul locuinţei.
(4) Decizia pozitivă a comisiei este un temei pentru pregătirea proiectului de contract vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată şi pentru încunoştiinţarea proprietarului locuinţei la data încheierii contractului (autorităţile administrţiei publice locale, unitatea respectivă).
(5) Comisia adoptă hotărâre de respingere a privatizării locuinţei în condiţiile alineatului al doilea al articolului 5.
(6) Comisia decide pozitiv privatizarea locuinţei în condiţiile iniţiale la momentul depunerii cererii şi în cazul cînd unul din membrii familiei a decedat în decursul examinării documentelor prezentate la comisie. Dacă în decursul examinării documentelor prezentate pentru privatizare a decedat chiriaşul, contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei se încheie cu un alt membru adult al familiei care trăieşte în această locuinţă cu consimţămîntul în scris al celorlalţi membri adulţi.
[Art.11 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
[Art.11 modificat prin Legea nr.462-XIII din 18.05.95]
[Art.11 modificat prin Legea nr.205-XIII din 29.07.94]

Art.12. - (1) Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, încheiat în conformitate cu prezenta lege, se autentifică notarial, se înregistrează la biroul teritorial de inventariere tehnică şi serveşte titlu de proprietate.
(2) Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată se încheie cu unul dintre soţi cu acordul scris al tuturor membrilor adulţi care locuiesc împreună (inclusiv al celor care sînt plecaţi temporar).
Înstrăinarea ulterioară a apartamentului (casei) privatizat se efectuează de asemenea cu consimţămîntul în scris al tuturor membrilor majori ai familiei, care locuiesc în apartamentul (casa) în cauză şi au participat la privatizarea lui.
(3) Privatizarea apartamentelor (caselor) în care locuiesc copii minori orfani se efectuează în numele lor de tutore (curator) în temeiul autorizaţiei scrise a autorităţii tutelare cu indicarea în contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a apartamentului (casei) a numelui de familie,prenumelui şi patronimicului tuturor copiilor minori, care locuiesc sau au dreptul de a locui în acest apartament (casă). Înstrăinarea ulterioară a apartamentului (casei) privatizat în numele copiilor minori poate fi efectuată numai la atingerea de către aceştia a majoratului.
[Art.12 modificat prin Legea nr.620-XIII din 31.10.95]
[Art.12 modificat prin Legea nr.205-XIII din 29.07.94]

Art.13. - Dacă în aceeaşi locuinţă trăiesc câteva familii, partea efectivă a fiecăreia se stabileşte de comisie, cu acordul scris (autentificat de comisie), al tuturor membrilor adulţi, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire. Dacă familiile care locuiesc în aceeaşi locuinţă nu au ajuns la o înţelegere privind determinarea părţilor efective ale fiecărei familii, după împărţirea spaţiului locativ pe cale judiciară fiecare din ele are dreptul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să cumpere în proprietate partea ce i se cuvine.

Art.14. - (1) Locuinţele cumpărate sau primite cu titlu gratuit în proprietate privată se exclud din fondul de locuinţe de stat, obştesc, departamental şi cooperatist şi se includ fondul de locuinţe privat, fapt despre care organele abilitate comunică în scris unităţilor la balanţa cărora se află aceste locuinţe.
(2) Proprietarii blocurilor de locuinţe exclud din balanţă apartamentele privatizate (suprafaţa lor totală şi locativă, valoarea de inventar) în conformitate cu dosarul de inventar şi cu datele prezentate de organele abilitate.
(3) Transmiterea prin moştenire a locuinţelor privatizate şi schimbul lor se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Art.14 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04] [Art.14 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]


Art.15. - (1) Proprietarii de locuinţe privatizate pot înstrăina aceste locuinţe conform legislaţiei în vigoare. Ei pot fi recunoscuţi ca persoane care au nevoie să-şi amelioreze condiţiile de trai, în modul stabilit, la locul de lucru sau de trai după expirarea a cinci ani la data înstrăinării locuinţei.
(2) Vînzarea locuinţei după privatizare la care au participat indirect copii minori poate fi efectuată numai cu consimţămîntul autorităţii tutelare.
(3) Noii proprietari de locuinţe nu au dreptul, conform Codului cu privire la locuinţe, să le transforme în încăperi cu alte destinaţii.
[Art.15 modificat prin Legea nr.350-XV din 21.10.04, în vigoare 19.11.04]
[Art.15 modificat prin Legea nr.893-XV din 28.02.2002]
[Art.15 completat prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]
[Art.15 completat prin Legea nr. 462-XIII din 18.05.95]

Art.16. - (1) Cheltuielile implicate de examinarea locuinţelor şi determinarea costului lor, de omologarea contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire, se acoperă din contul cetăţenilor care cumpără sau primesc cu titlu gratuit locuinţă în proprietate privată. Plata pentru aceste servicii şi modul ei de efectuare le stabilesc de către Guvern.
(2) Pentru privatizarea fondului de locuinţe nu se plăteşte taxă de stat.
[Art.16 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
[Art.16 modificat prin Legea nr.205-XIII din 29.07.94]

Art.17. - (1) Locuinţele de stat şi departamentale se transmit, în limita normelor prezentei legi, în proprietate privată:
invalizilor singuri de gradul I şi II, familiilor care au invalizi de gradul I sau II a căror invaliditate a survenit în urma apărării integrităţii teritoriale, independenţei şi intereselor statului şi a lichidării consecinţelor avariei de la Cernobîl, militarilor care-şi satisfac serviciul militar prin contract şi care au satisfăcut serviciul cel puţin 15 ani, participanţilor la acţiunile de luptă din Afghanistan;
[Subalin.1 completat prin Legea nr.98-XIV din 22.07.98]
[Subalin.1 modificat prin Legea nr.462-XIII din 18.05.95]
familiilor invalizilor de gradul I şi II în componenţa cărora nu sînt alţi membri adulţi - cu titlu gratuit;
[Subalin.2 introdus prin Legea nr.205-XIII din 29.07.94]
familiilor persoanelor care şi-au pierdut viaţa în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova sau decedate ca urmare a traumatismelor căpătate în timpul acestor acţiuni, precum şi familiilor persoanelor care şi-au pierdut viaţa în timpul lichidării consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl sau decedate ca urmare a traumatismelor şi îmbolnăvirilor căpătate în timpul lichidării acestor consecinţe - cu titlu gratuit;
[Subalin.3 introdus prin Legea nr.205-XIII din 29.07.94]
familiilor militarilor, familiilor colaboratorilor organelor afacerilor interne şi securităţii statului ale Republicii Moldova, familiilor militarilor, familiilor colaboratorilor organelor afacerilor interne şi securităţii de stat ale fostei U.R.S.S. care şi-au pierdut viaţa în timpul îndeplinirii serviciului sau au decedat ca urmare a traumatismelor căpătate în timpul serviciului - cu titlu gratuit;
[Subalin.4 modificat prin Legea nr.543-XV din 12.10.2001]
[Subalin.4 introdus prin Legea nr.205-XIII din 29.07.94]
familiilor copiilor orfani, în componenţa cărora nu sînt membri adulţi - cu titlu gratuit;
[Subalin.5 introdus prin Legea nr.620-XIII din 31.10.95]
foştilor proprietari de case proprii, demolate fără recompensă - cu titlu gratuit;
cetăţenilor care locuiesc permanent în aceste locuinţe, dacă vechimea totală în muncă a membrilor familiei (soţii) în unităţile din republică din fostele republici unionale şi unităţile de subordonare unională la data adoptării prezentei legi este:
- de cel puţin 35 de ani - cu titlu gratuit;
- de la 30 la 35 de ani - cu plata a 25 procente din costul locuinţei;
- de la 25 la 30 de ani - cu plata a 50 procente;
- de până la 25 de ani - cu plata întregului ei cost;
[Alin.7 (6) completat prin Legea nr.205-XIII din 29.07.94]
familiilor cu cinci copii şi mai mulţi - cu titlu gratuit, cu dreptul de a înstrăina locuinţa privatizată numai în temeiul autorizaţiei scrise a autorităţii tutelare.
[Subalin.8 introdus prin Legea nr.1483-XIII din 05.02.98]
(2) Dacă persoana nu are familie sau familia e alcătuită din un părinte şi copii vechimea în muncă se ia în jumătate.
(3) Vechimea în muncă necesară pentru privatizarea locuinţelor include timpul serviciului militar în termen în rîndurile Forţelor Armate, organelor afacerilor interne şi securităţii de stat ale fostei U.R.S.S. al cetăţenilor chemaţi de pe teritoriul Republicii Moldova, anii calendaristici ai serviciului militar ai militarilor, care în prezent îşi satisfac serviciul militar, precum şi ai celor aflaţi în rezervă şi retragere, anii de studii în aspirantură, în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, situate pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei, timpul aflării în locurile de executare a pedepsei al persoanelor supuse neîntemeiat represiunilor şi ulterior reabilitate, anii invalidităţii pentru invalizii de gradul I şi II de la data stabilirii ei, iar pentru invalizii din copilărie - de la vîrsta de 18 ani.
[Alin. completat prin Legea nr.620-XIII din 31.10.95]
[Alin. modificat prin Legea nr. 462-XIII din 18.05.95]
[Alin.(3) introdus prin Legea nr. 205-XIII din 29.07.94]
(4) Apartamentele din blocurile de locuinţe nefinalizate a căror construcţie a fost finanţată din bugetul de stat, bugetele locale şi din fondurile întreprinderilor şi organizaţiilor de stat pot fi privatizate, în modul stabilit de Guvern, prin vînzarea către persoanele fizice şi juridice sau prin transmiterea, cu titlu gratuit, persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, înscrise la îmbunătăţirea condiţiilor de trai la data de 5 august 1999, inclusiv persoanelor devenite disponibile în legătură cu reorganizarea ori lichidarea întreprinderii sau organizaţiei.
[Alin.4 art.17 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]
[Alin.4 art.17 introdus prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]

(5) Încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de transmitere-primire în proprietate privată a apartamentului nefinalizat se efectuează în condiţiile prezentei legi.
[Alin.5 art.17 introdus prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]

Art.18. - (1) Apartamentele achitate în întregime din blocurile cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi din blocurile de locuinţe construite prin atragerea investiţiilor particulare, în conformitate cu contractul de investire, sînt recunoscute proprietate privată şi proprietarilor lor li se eliberează titlu de autentificare a dreptului de proprietate.
(2) Cetăţenilor înscrişi la îmbunătăţirea condiţiilor de trai, concomitent cu repartizarea apartamentelor nefinalizate, li se vor elibera titluri de autentificare a dreptului de proprietate.
[Art.18 în redacţia Legii nr.468-XIV din 25.06.99]
[În redacţia Legii nr. 205-XIII din 29.07.94]

Art.19. - Mijloacele obţinute de la privatizarea şi vînzarea locuinţelor de stat se varsă integral la bugetul local şi se utilizează pentru construcţia, renovarea şi întreţinerea fondului de locuinţe.
[Art.19 în redacţia Legii nr.1440-XV din 08.11.02, în vigoare 01.01.03]

Capitolul III
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIA LOCUINŢELOR PRIVATIZATEArt.20. - Întreţinerea şi reparaţia locuinţelor privatizate din imobilele privatizate parţial se efectuează din mijloacele proprietarilor acestora, respectându-se cu stricteţe regulile de exploatare a locuinţelor, de întreţinere a imobilelor şi a terenurile de pe lângă ele, regulile şi normele de exploatare a sistemelor inginereşti interioare.
[Art.20 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]
Art.21. - Proprietarii de locuinţe privatizate participă la cheltuielile comune de întreţinere a locurilor de uz comun, a terenurilor de pe lângă imobil, de reparaţie curentă şi capitală a imobilului, a sistemelor inginereşti interioare. Cota de cheltuieli se stabileşte în funcţie de suprafaţa locativă ocupată şi de numărul de persoane care locuiesc pe ea, fapt ce se consemnează în clauzele contractelor de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe.
[Art.21 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]
[Art.21 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]

Art.22. - (1) În imobilul (inclusiv căminul) în care au fost privatizate cel puţin 60 procente din locuinţe, în termen de 3 luni de la data convocării adunării generale a proprietarilor de locuinţe, se înfiinţează şi se înregistrează asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate cu forma de organizare juridică cooperativă de consum, cu transmiterea către aceasta în gestiune a bunurilor mobile şi imobile şi cu vărsarea pe contul ei a mijloacelor financiare obţinute din plata pentru deservirea tehnică a blocului de locuinţe pentru ultimele 2 luni premergătoare datei transmiterii către asociaţie a acestui bloc, precum şi a compensărilor băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) Asociaţii ale proprietarilor de locuinţe privatizate cu forma organizatorico-jurudică cooperatistă de consum se pot constitui după principiul teritorial, în cazul în care blocurile de locuinţe sînt racordate constructiv la acelaşi traseu de alimentare cu apă, energie termică şi electrică şi numărul de apartamente în ele nu depăşeşte 500 precum şi în blocurile de locuinţe nefinalizate.
(3) Iniţiatori ai convocării adunărilor de constituire a unor astfel de asociaţii sînt autorităţile administraţiei publice locale, precum şi proprietarii locuinţelor (blocurilor de locuinţe) privatizate. Adunarea constituantă este deliberativă, dacă la ea iau parte cel puţin ¾ din numărul total al proprietarilor de locuinţe. În cazul în care adunarea constituantă nu are cvorum, ea se convoacă repetat în termen de 15 zile. În cazul convocării repetate a adunării constituante, cvorumul trebuie să constituie 51%, iar decizia de constituire a asociaţiei poate fi luată cu votul a cel puţin 51% din numărul celor prezenţi la adunare. Dacă nici adunarea constituantă reconvocată nu are cvorum, ea se convoacă a treia oară, iar decizia de constituire a asociaţiei se ia cu votul a cel puţin 1/3 din numărul proprietarilor de locuinţe prezenţi la adunare.
(4) Modul de construire şi de funcţionare a acestor asociaţii este reglementat de Statutul asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate cu forma organizatorico-juridică cooperativă de consum. Controlul asupra constituirii şi funcţionării lor se exercită de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.
(5) Apartamentele neprivatizate din blocurile negestionate de către asociaţiile de proprietari de locuinţe privatizate sunt întreţinute şi reparate în modul stabilit pentru fondul de locuinţe al statului.
(6) La înregistrarea societăţilor proprietarilor de locuinţe privatizate cu forma organizatorico-juridică cooperativă de consum nu se percepe taxa de timbru şi plata de înregistrare. (7) Asociaţiile proprietarilor de locuinţe privatizate cu forma organizatorico-juridică cooperativă de consum sînt supuse impozitării numai pentru folosirea terenului aferent blocului de locuinţe care face parte din numărul blocurilor din aceste asociaţii în cazurile în care folosirea acestui teren aduce venit.
[Art.22 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
[Art.22 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]
[Art.22 modificat prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]
[Art.22 modificat prin Legea nr.955-XIII din 19.07.96]
[Art.22 modificat prin Legea nr.620-XIII din 31.10.95]
[Art.22 modificat prin Legea nr.462-XIII din 18.05.95]

Art.23. - (1) Până la infiinţarea asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate, cu forma organizatorico-juridică cooperativă de consum, locuinţele privatizate, sistemele inginereşti interioare sunt deservite de organizaţiile de exploatare a locuinţelor, în baza contractului încheiat între proprietari şi aceste organizaţii, concomitent cu eliberarea cărţii de imobil.
[Alin.1 art.23 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]
[Alin.1 modificat prin Legea nr. 205-XIII din 29.07.94]
(2) Acoperirea cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţelor privatizate şi plata serviciilor comunale se efectuează la tarifurile şi în condiţiile stabilite pentru fondul de locuinţe al statului după o metodă unică de achitare.
(3) Proprietarii de locuinţe privatizate şi unităţile la balanţa cărora se află locuinţe neprivatizate încheie cu întreprinderile prestatoare de servicii contracte directe sau deleagă asociaţiei, ai cărei membri sînt, dreptul de încheiere a contractelor de deservire tehnică a blocului, de închiriere, de asigurare cu apă rece şi caldă, cu energie electrică şi termică, cu gaze, de prestare a serviciilor de canalizare, de deservire a lifturilor, de salubrizare şi de conectare la antena de televiziune colectivă. Asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate şi alte asociaţii de proprietari ai locuinţelor încheie contracte de prestare a serviciilor comunale pentru necesităţile comune ale imobilului (asigurarea cu energie electrică pentru iluminatul caselor scărilor şi pentru lift, asigurarea cu apă pentru spălarea anexelor de acumulare a gunoiului, pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, exploatarea sistemului de combatere a incendiilor), pe care le achită în conformitate cu clauzele contractelor încheiate.
[Alin.3 art.23 introdus prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]

Art.24. - Autorităţile administraţiei publice locale, unităţile la balanţa cărora se află blocuri de locuinţe vor transmite în gestiunea asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate, la momentul fondării lor, încăperile libere din blocurile de locuinţe menţionate şi terenurile aferente acestora, în conformitate cu planurile blocurilor de locuinţe respective. Arendaşii încăperilor din blocul de locuinţe, transmis în gestiune asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi altor asociaţii de proprietari ai locuinţelor, participă la acoperirea cotei de cheltuieli reale pentru întreţinerea şi deservirea elementelor de uz comun din bloc şi terenului aferent, încheind un contract aparte cu asociaţia. Astfel de contracte încheie şi proprietarii încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă ce fac parte din imobilul gestionat de asociaţie.
[Art.24 în redacţia Legii nr.1068-XIV din 22.06.2000]

Art.25. - Autorităţile administraţiei publice locale exercită controlul asupra stării tehnice a fondului de locuinţe privatizat, asupra respectării termenelor de reparaţie a acestuia şi folosirii lui conform destinaţiei.

Art.26. - Încălcarea prevederilor prezentei legi, a regulilor de exploatare a locuinţelor, de întreţinere a imobilelor şi a terenurilor de pe lângă ele atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Art.27. - Litigiile ce ţin de privatizarea fondului de locuinţe se soluţionează pe cale juridică.

Preşedintele
Republicii Moldova M. SNEGUR
or. Chişinău, 10 martie 1993.
Nr.1324-XII.

Anexa nr.1 la Legea privatizării fondului de locuinţe (art.4)

R E G U L A M E N T U L
comisiei de privatizare a fondului de locuinţe
DISPOZIŢII GENERALE1. Prezentul regulament, elaborat în conformitate cu Legea cu privire la privatizare şi cu Legea privatizării fondului de locuinţe, stabileşte modul de înfiinţare a comisiei de privatizare a fondului de locuinţe (denumită în continuare comisia), determină sarcinile principale, drepturile, obligaţiile şi relaţiile ei cu organele abilitate şi cu autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii administrativ-teritoriale respective.
[Pct.1 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
2. Scopul activităţii comisiei constă în privatizarea fondului de locuinţe.
MODUL DE ÎNFIINŢARE A COMISIEI
3. Comisia se înfiinţează prin decizie a organului abilitat, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale respective.
[Pct.3 în redacţia Legii nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
4. Comisia, în funcţie de volumul şi de complexitatea muncii, se formează din 7-11 persoane, inclusiv reprezentanţi ai:
- organului abilitat;
- autorităţilor administraţiei publice locale;
- direcţiei (secţiei) financiare sau inspectoratului fiscal;
- organizaţiei de exploatare a locuinţelor;
- biroului teritorial de inventariere tehnică;
- direcţiei (secţiei) de arhitectură;
- staţiei sanitar-epidemiologice;
- organului de supraveghere antiincendiară de stat;
- administraţiei şi comitetului sindicatului din unitatea respectivă (în cazul privatizării fondului de locuinţe departamental sau public).
- întreprindere, asociaţie, organizaţie, instituţie.

Preşedintele comisiei este numit de organul abilitat din numărul membrilor comisiei.
[Pct.4 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
5. Comisia este în drept să formeze grupe de lucru pentru sectoarele de exploatare a locuinţelor şi pentru unităţile care au la balanţă fond de locuinţe.

6. Comisia este obligată să execute toate dispoziţiile organului abiliatat.
[Pct.6 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]

SARCINILE PRINCIPALE, DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA COMISIEI

7. Comisia efectuează muncă organizatorică şi practică în vederea privatizării locuinţelor din fondul de stat, departamental şi public, pregăteşte decizii şi pe pune spre aprobare organului abilitat.
[Pct.7 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
8. Comisia are dreptul:
- să ceară administraţiei unităţii care are la balanţă fond de locuinţe să prezinte informaţiile şi documentele necesare privatizării lor;
- să atragă în lucru experţi, inclusiv lucrători din organizaţiile de proiectări, alţi specialişti;
- să ceară cetăţenilor actele necesare adoptării de decizii în baza cererii lor de privatizare a locuinţei;
- să ceară cetăţenilor care doresc să cumpere sau să primească cu titlu gratuit locuinţă în proprietate privată actul bancar ce ar dovedi achitarea cheltuielilor de examinare şi determinare a costului locuinţei de omologare a contractului cumpărare-vânzare, transmitere-primire şi de eliberare a titlului de proprietate.
9. Comisia este obligată:
- să examineze - la cererea organului abilitat, a autorităţii administraţiei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale respective şi a administraţiei unităţii care are la balanţă fond de locuinţe - locuinţa care urmează să fie privatizată, stabilindu-se procentul de uzură fizică în ansamblu şi a elementelor de construcţie, să încheie actul de examinare;
- să determine costul locuinţei care urmează să fie privatizată, întocmindu-se borderoul de evaluare pe baza datelor biroului teritorial de inventariere tehnică, ale organizaţiei de exploatare a locuinţelor şi ale unităţilor care au la balanţă fond de locuinţe, în conformitate cu Metodica de evaluare a locuinţei care urmează să fie privatizată;
- să aducă la cunoştinţă cetăţenilor care au depus cereri de privatizare a locuinţei decizia luată; - să ţină cont în lucru de toate modificările şi completările la Legea privatizării fondului de locuinţe, precum şi de decretele Preşedintelui Republicii şi de hotărârile Parlamentului privind privatizarea fondului de locuinţe, emise sau adoptate după intrarea în vigoare a legii sus-numite;
- să prezinte, la cererea organului abilitat, alte materiale legate de privatizarea fondului de locuinţe.
[Pct.9 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
10. Fiecare membru al comisiei poartă răspundere pentru obiectivitatea materialelor şi pentru prezentarea lor în termeni utili.

REMUNERAREA MEMBRILOR COMISIEI ŞI REGIMUL LOR DE MUNCĂ

11. Pe durata activităţii comisiei, membrii ei (cu excepţia experţilor) primesc salariu la principalul loc de lucru. Munca prestată de membrii experţi este retribuită din mijloacele prevăzute pentru aceasta.
12. Regimul de muncă al comisiei (degrevarea parţială sau completă a membrilor ei de munca de bază) este stabilit de organul abilitat de comun acord cu organul de autoadministrare locală şi cu conducătorii unităţilor în care lucrează membrii comisiei.
[Pct.12 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
13. În cazul în care cetăţeanul contestă decizia comisiei de privatizare a fondului de locuinţe, privind costul locuinţei, litigiul este soluţionat de către organul abilitat.
[Pct.13 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]
14. Comisia îşi încetează activitatea prin decizie a organului abilitat.
[Pct.14 în redacţia Legii nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]

Anexa nr.2 la Legea
privatizării fondului
de locuinţe (art.10)METODICA DE EVALUARE A LOCUINŢEI CARE URMEAZĂ SĂ FIE PRIVATIZATĂ1. Ca unitate pentru evaluarea locuinţei care urmează să fie privatizată se ia 1m patrat de suprafaţă totală echivalentă. Suprafaţa totală echivalentă a locuinţei reprezintă suma suprafeţei încăperilor locuibile şi a dependinţelor, a verandelor, a dulapurilor încorporate, a lojelor, balcoanelor şi a teraselor care se ia în considerare cu următorii coeficienţi: pentru loje - 0,5, pentru balcoane cu paravane laterale şi pentru terase - 0,35, pentru balcoane ordinare proeminente - 0,25.
2. Costul locuinţei care urmează să fie privatizată se determină, pornindu-se de la costul iniţial de balanţă (de reconstruire) al construcţiei la preţurile de deviz curente, scăzându-se din el costul uzurii fizice (la data evaluării), costul reţelelor şi a instalaţiilor exterioare care se determină după culegerea nr.28, cu aplicarea coeficienţilor de indexare a valorii iniţiale a fondului de locuinţe în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.118 din 5 martie 1993.
Dacă în imobil se află localuri nelocuibile destinate magazinelor, unităţilor de alimentaţie publică sau deservire socială, cheltuielile legate de construirea acestor localuri nu se includ în costul apartamentelor; costul apartamentelor din astfel de imobile se compune din costul construcţiilor părţii lui locuibile şi din partea corespunzătoare a cheltuielilor generale.
3. Costul unui metru pătrat al imobilului se determină prin împărţirea costului său determinat, calculat în preţuri de deviz curente la suprafaţa lui totală echivalentă.
4. Costul locuinţei se determină în baza datelor de inventariere a fondului de locuinţe, înregistrate la biroul teritorial de inventariere tehnică, la organizaţia de exploatare a locuinţelor şi la unităţile care au la balanţă fond de locuinţe, la momentul efectuării calculelor, luându-se în considerare coeficientul de reglementare a modificării nivelului preţurilor. Cheltuielile pentru amenajarea încăperilor (magazinilor) monotipice destinate păstrării combustibilului şi a obiectelor de uz casnic se distribuie egal între apartamente, potrivit numărului de apartamente din imobil; în cazul în care aceste încăperi se deosebesc ca dimensiuni, cheltuielile totale pentru amenajarea lor urmează să se împartă proporţional la suprafaţa pe care o au.
5. La calcularea suprafeţei totale echivalente a locuinţei ce se privatizează care revine unei singure persoane, membri ai familiei se vor considera chiriaşii şi membrii familiei acestora la data efectuării calculelor. 6. La determinarea costului real a unui metru pătrat de suprafaţă totală echivalentă a locuinţei ce urmează să fie privatizată se va utiliza sistemul de coeficienţi, care iau în considerare nivelul real al calităţilor de consum ale locuinţei: Cr = Cd х Km, în care:
Cr - costul real al unui metru pătrat de suprafaţă totală echivalentă;
Cd - costul de balanţă (de deviz) al unui metru pătrat de suprafaţă totală echivalentă în preţurile curente ale construcţiei la momentul efectuării calculelor, care se fac în conformitate cu punctul 2;
Km - coeficientul mediu se exprimă calităţile de consum ale locuinţei, determinat prin înmulţirea tuturor coefici-enţilor aplicaţi pentru locuinţa respectivă.
7. Pentru exprimarea calităţilor de consum ale locuinţei se stabilesc coeficienţii prezentaţi în tabel.

COEFICIENŢII
calităţii locuinţei


                         Coeficientul calităţii

Calităţile de consum                 locuinţei

________________________________________________________________________  ale cartierului

  ---------------starea ecologică

(poluarea cu gaze,

intensitatea zgomotului etc.)             0,95 - 1,05  ale imobilului

  --------------materialul pereţilor                 0,97 - 1,04

existenţa conductei de gunoi             0,98 - 1,02

  Tipul imobilului:

a) proiect individual cu

  sistematizare îmbunătăţită               1,6

b) proiect în serie cu siste-

  matizare imbunătăţită                 1,2

c) cu un cat sau două pentru

  o familie sau două                   1,5  ale apartamentului

  ------------------

etajul întâi şi ultimul                  0,97

suprafaţa bucătăriei (mai mică

sau mai mare de 7 m pătraţi)             0,96 - 1,04

8. Suprafaţa totală echivalentă a apartamentului ce revine 

unui membru de familie (Sm) se determină prin împărţirea 

suprafeţei totale echivalenţei a apartamentului (Sa) la numărul 

de membri ai familiei (M):

               Sa

            Sm = ----

               M

9. Prin compararea lui Sm cu normativele existente se determină suprafaţa 

locuinţei în limitele normative (Sn), suprafaţa care urmează să 

fie cumpărată la preţuri de stat, precum şi suprafaţa supranormativă 

(Ss) care urmează să fie cumpărată la preţuri comerciale, 

respectiv costul locuinţei în limitele normative (Qn) şi costul la 

preţuri comerciale (Qc):Sn = (20 x M) + (10 x Nf)

Ss = Sa - Sn

Qn = Sn x Ps

Qc = Ss x Pc

Pr = Cr - Cufîn care Nf reprezintă numărul de familii conlocuitoare într-o locuinţă:

Ps - preţul de stat al unui metru pătrat de locuinţă;

Pc - preţul comercial al unui metru pătrat de locuinţă determinat

de Guvern la data privatizării ei, însă care să nu depăşească 

preţurile curente pentru construcţia locuinţelor de stat;

Cuf - costul uzurii fizice.

10. Costul total al locuinţei care urmează să fie privatizată se calculează după formula:
Q = Qn + Qc

11. Costul total al locuinţei se consemnează în contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietatea privată şi serveşte drept bază la calcularea impozitului pentru proprietate privată şi a taxei notariale.

Anexa nr.3
la legea Privatizării fondu-lui de locuinţe (art.11)


C O N T R A C T

       de vânzare-cumpărare, transmitere-primire

         a locuinţei în proprietate privată

________________________________________________________________________

           (data, luna, anul cu litere)

oraşul, orăşelul, satul, raionul________________________________________

   Subsemnaţii________________________________________________________

________________________________________________________________________

    (organul abilitat cu dreptul de a efectua privatizarea

             fondului de locuinţe)

în persoana reprezentantului ___________________________________________

________________________________________________________________________

        (funcţia, numele de familie, prenumele, patronimicul)

acţionând în baza procurei nr.___________din "___"__________199__ numită

în continuare vânzătorul, şi cetăţeanul ________________________________

                     (numele de familie, prenumele, 

________________________________________________________________________

  patronimicul, iar în cazul procurării locuinţei în proprietate

________________________________________________________________________

  comună sau în diviziune- numele de famile, prenumele şi patronimicul

              tuturor persoanelor 

numit (ţi) în continuare cumpărătorul, au încheiat prezentul contract cu

privire la următoarele:   1. Vânzătorul a vândut (a transmis), iar cumpărătorul a cumpărat (a

primit) locuinţă din_______camere cu o suprafaţă totală echivalentă

de_________m pătraţi inclusiv suprafaţă locuibilă ____________m patraţi,

 (cu litere)                   (cu litere)

situată pe stradă______________ amplasată pe un termen de______m pătraţi

           (adresa)

Pe acelaşi teren se află:_______________________________________________

   În folosinţă comună a coproprietarilor trece:______________________

________________________________________________________________________

   2. Vânzătorul a transmis gratuit în proprietate cumpărătorului,

conform articolului 17 din Legea privatizării fondului de locuinţe,

_______________________________________________________________________

normativul de suprafaţă totală echivalentă, evaluat la echivalentul

valoric  în sumă de _______ (actul comisiei de privatizare  din

"__"__________199__)

   3. Preţul de  vânzare al locuinţei este stabilit în sumă de

_______________________________________________________________________

   4. Cumpărătorul achită diferenţa dintre preţul de vânzare al

locuinţei şi echivalentul valoric al suprafeţei locative transmise

gratuit în sumă de______________________________________________________

   La încheierea prezentului contract cumpărătorul a achitat____% din

preţul de vânzare al locuinţei în sumă de ___________ care a fost depusă

                     (cu litere)  

_______________________________________________________________________.

          (unde, cui şi forma de plată)

  Restul sumei de _________ se achită în rate pe parcursul a ____ ani,

          (cu litere)

în părţi egale, începând cu luna care urmează după înregistrarea

contractului de vânzare-cumpărare a locuinţei. Pentru cumpărarea în rate

cumpărătorul plăteşte suplimentar procentul bancar minim din suma

neachitată. Pentru asigurarea plăţii în rate cumpărătorul semnează,

concomitent cu încheierea prezentului contract, un angajament privind

achitarea acestei sume în părţi egale a câte ___________________________

                        (cu cifre şi cu litere)

pe lună şi îl remite vânzătorului.

   Cumpărătorul poate achita datoria pentru locuinţă înainte de termen

pe două luni şi mai mult sau pe deplin.

   5. Datoriile de plată se încasează în mod incontestabil în baza

formulei executorii a organelor care exercită funcţii de notariat.

   În cazul în care costul locuinţei nu a fost achitat în termen,

cumpărătorul este obligat, conform Codului civil, să plătească pentru

termenul expirat penalitate lunară şi anuală din suma neachitată.

   6. Cumpărătorul  obţine  dreptul de  proprietate  (prosesiune,

folosinţă, beneficiere) asupra locuinţei în momentul înregistrării

contractul la __________________________________________________________

         (denumirea autorităţii administraţiei publice locale)

________________________________________________________________________

   (locală şi a biroului teritotial de inventariere tehnică)

   7. Dacă cumpărătorul decedează, drepturile şi obligaţiile prevăzute

de prezentul contract trec moştenitorilor lui pe principii generale.

   8. Cumpărătorul  se foloseşte de locuinţă în conformitate cu

Regulile de folosire a spaţiilor locative, întreţinere a caselor de

locuit şi a teritoriului de pe lângă casă, aprobate prin Hotărârea nr.

105 a Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti din 30 martie 1984.

   9. Cumpărătorul întreţine şi repară locuinţa din cont propriu,

respectând regulile şi normele unice în vigoare, în condiţiile stabilite

pentru fondul de locuinţe de stat, participă proporţional spaţiului pe

care îl ocupă la cheltuielile de deservire tehnică şi de reparaţie,

inclusiv capitală, a imobilului în ansamblu.

   În cazul privatizării locuinţelor, care sînt monumente istorice, de

arhitectură şi cultură, cumpărătorul este obligat să păstreze acest

imobil conform proiectelor iniţiale, iar reconstrucţia lor se va efectua

cu autorizaţia organelor de stat pentru protecţia monumentelor.

 [Introdus prin Legea nr. 462-XIII din 18.05.95]  10. Cumpărătorul suportă cheltuielile de omologare a contractului.

  11. Prezentul contract este întocmit în patru exemplare. Unul rămâne

în gestiunea biroului notarial, unul se remite biroului teritorial de

inventariere tehnică pentru a fi înregistrat, două se eliberează

vânzătorului şi cumpărătorului.

   Am luat cunoştinţă  de regulile de folosire a locuinţei,  de

întreţinere a imobilului şi a terenului de pe lângă el, pe care mă oblig

să le respect.   Vânzătorul  _________________ Cumpărătorul __________________

           (semnătura)            (semnătura)   Părţile au semnat contractul în prezenţa mea. Părţile au fost

identificate. Capacitatea de acţiune, viza de reşedinţă în locuinţa care

se privatizează şi cetăţenia ___________________________________________

              (numele de familie, prenumele, patronimicul)

precum şi împuternicirile reprezentantului sunt verificate.

   Prezentul contract urmează să fie înregistrat în autorităţile

administraţiei publice locale în temeiul Codului civil într-un termen de

3 luni.               Înregistrat cu nr. ____________________

               S-a încasat taxa de stat ______________

               Notar _________________________________

                       (semnătura)

  Contractul este înregistrat la __________________________________

                     (denumirea

_____________________________________________________________________

       autorităţii administraţiei publice locale)cu nr. ________  "____" _______________199______ L.Ş. _______________________

                          (semnătura)

   Contractul este înregistrat la ____________________________________

                    (denumirea deplină a biroului)

biroul de inventariere tehnică în __________________ cu nr. ______ din

                  (registru)

"____"_____________199___            Numărul de inventariere

----------------------------------------------------------------------

  Raionul   |    Cartierul    |      Sectorul

----------------------------------------------------------------------Executor responsabil____________________      ______________________________________

 (semnătura)          (numele, prenumele, patronimicul)            L.Ş.Supliment
la contractul de vânzare-
cumpărare, transmitere-
primire a locuinţelor în
proprietate privată

A N G A J A M E N T
de achitare a plăţii suplimentare pentru
cumpărarea în rate proprietate privată
a locuinţei
1. Subsemnatul_____________________________________________________

          (numele de familie, prenumele, patronimicul, iar

________________________________________________________________________

 în cazul cumpărării locuinţei în proprietate comună sau în diviziune -

________________________________________________________________________

  numele de famile, prenumele, patronimicul tuturor persoanelor)

cumpăr în proprietate privată locuinţa nr._____, blocul nr.________ de

pe  strada  (stradela)____________________  cu  plata  în  rate

pentru_________ani, îmi asum obligaţia în faţa organului abilitat cu

dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe să achit plata

suplimentară.

 [Pct.1 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]   2. La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, transmitere a

locuinţei am depus la contul de decontare nr.______________________

________________________________________________________________________

          (denumirea organizaţiei)

_________________care constituie_____________% din costul locuinţei.

  3. Mă oblig să achit suma restantă de___________ lunar pe parcursul

                     (cu litere)

a ________ ani la contul de decontare nr._______________________________

 (cu litere)

________________________________________________________________________

           (denumirea organizaţiei)

în părţi egale, începând cu luna ______________ a câte _____________ şi

                            (cu litere) 

şi suplimentar suma procentuloui bancar minim din plata neachitată.

   4. Plata suplimentară conform actului de evaluare a locuinţei, este

de _____________________________________________________________________

               (cu litere)

   5. Dacă nu voi achita dcatoria în termen, mă oblig să plătesc, în

conformitate cu Codul civil, penalitate lunară şi anuală din suma

neachitată.

   6. Prezentul angajament este întocmit în trei exemplare, unul se

află la biroul notarial, unul la organul abilitat cu dreptul de a

efectua  privatizarea  fondului  de  locuinţe  şi  unul  la

________________________________________________________________________

         (numele de familie, prenumele, patronimicul)

 [Pct.6 modificat prin Legea nr.230-XV din 01.07.04, în vigoare 29.10.04]"____"______________199___     __________________________________

                        (semnătura)"____"______________199___     __________________________________

                   (semnătura reprezentantului

                     organului abilitat)        "____"____________________199___  Prezentul contract este autentificat de mine________________________

              (numele de familie, prenumele, patronimicul)

notar la biroul notarial _________________ Republica Moldova. Contractul

             (oraşul,raionul)

este semnat de cetăţeanul ___________________________________________ în

              (numele de familie, prenumele,patronimicul)

prezenţa  mea.  Persoana  lui este  identificată.  Împuternicirile

reprezentantului sunt verificate.      Înregistrat cu nr._______________

      Taxa de stat încasată ___________      Notarul     ________________

               (semnătura)  L.Ş.

           ____________Anexa nr.4
la Legea privatizării
fondului de locuinţe
(art.20,21)


METODICA DE CALCULARE A PLĂŢII
pentru întreţinerea şi reparaţia locuinţelor
privatizate, a încăperilor auxiliare, sistemelor
inginereşti interioare şi a terenurilor aferente
blocurilor de locuinţe


[Denumirea modificată prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]
1. Întreţinerea şi reparaţia locuinţelor privatizate, a încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe se efectuează respectându-se riguros regulile şi normele de exploatare şi reparaţie a fondului de locuinţe în condiţiile stabilite pentru imobilele din fondul de locuinţe al statului, din contul mijloacelor proprietarilor lor. Proprietarii înfiinţează în aceste scopuri asociaţii ale proprietarilor de locuinţe privatizate.
[Pct.1 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]

2. Proprietarii de locuinţe membri ai asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate încheie cu asociaţia contracte pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor (inclusiv a încăperilor auxiliare sistemelor inginereşti interioare) şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, iar asociaţia, la rîndul său, încheie astfel de contracte cu întreprinderile prestatoare de servicii în condiţii avantajoase pe bază de concurs sau efectuează aceste lucrări cu forţele proprii.
[Pct.2 în redacţia Legii nr.1068-XIV din 22.06.2000]

3. Întreţinerea şi reparaţia apartamentelor proprietate a cetăţenilor din imobilul privatizat parţial pînă la constituirea în el a asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi transmiterea în gestiunea acesteia a blocului de locuinţe sunt efectuate de organizaţiile de exploatare a locuinţelor, de întreprinderile pentru lucrări de întreţinere a construcţiilor, care deserveau imobilul până la privatizare. Proprietarii de apartamente din imobilul privatizat parţial pînă la constituirea în el a asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi transmiterea în gestiunea acesteia a blocului de locuinţe participă la cheltuielile de întreţinere şi reparaţie a acestuia, a încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe în funcţie de suprafaţa locativă pe care o ocupă şi de numărul de locatari. [Pct.3 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]

4. Mărimea plăţii pentru deservirea şi reparaţia locuinţelor privatizate, întreţinerea încăperilor auxiliare, a sistemelor inginereşti interioare şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe depinde de volumul de lucrări şi servicii prestate şi se calculează de către asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate în cazul în care imobilul este transmis în gestiunea acesteia. Pînă la transmiterea imobilului în gestiunea asociaţiei, mărimea plăţii se calculează de organizaţiile de exploatare a locuinţelor care au deservit imobilul pînă la privatizare. Lista unor astfel de lucrări şi servicii, modul şi condiţiile de plată pentru ele se stabilesc în contractele de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a teritoriilor aferente blocurilor de locuinţe încheiate între proprietarii locuinţelor şi asociaţie, iar în cazul în care asociaţia nu execută astfel de lucrări şi nu prestează astfel de servicii - între asociaţie şi unitatea prestatoare de servicii în condiţii avantajoase pe bază de concurs.
[Pct.4 în redacţia Legii nr.1068-XIV din 22.06.2000]

5. Întreţinerea şi reparaţia locuinţelor privatizate se plătesc în baza unor tarife fundamentate economic. Totodată pentru perioada de construire a pieţei de locuinţe, proprietarilor de apartamente privatizate care participă la cheltuielile de întreţinere şi reparaţie a întregului imobil li se păstrează aceleaşi condiţii de plată ca şi chiriaşilor din imobilele fondului de locuinţe al statului. În perioada aceasta, pentru proprietarii de locuinţe privatizate, ca şi pentru chiriaşi, trebuie să fie aplicate tarife planificate pe bază de calcul cu compensarea depăşirii lor peste tarifele fundamentate economic în vigoare, de la bugetul local. Ulterior, în condiţiile unei pieţe de locuinţe stabile, în mărimea plăţii pentru întreţinerea şi reparaţia locuinţelor privatizate, a încăperilor auxiliare, a sistemelor inginereşti interioare şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe trebuie să fie prevăzută acoperirea tuturor cheltuielilor socialmente necesare pentru lucrările şi serviciile enumerate, inclusiv cotezaţii pentru reparaţia capitală a imobilului.
[Pct.5 modificat prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000]

6. Calcularea plăţii pentru întreţinerea şi reparaţia locuinţelor se bazează pe:
- preţul de cost normativ;
- rentabilitatea necesară pentru asigurarea activităţii normale a colectivelor din întreprinderile care execută, în bază de contract, lucrări de întreţinere şi reparaţie a locuinţelor.
Preţul de cost normativ include cheltuielile normative pentru întreţinerea, reparaţia curentă a fondului de locuinţe şi defalcările pentru reparaţia capitală a imobilelor.

7. Normativele conţin următoarele articole de cheltuieli:
a) întreţinerea personalului de deservire: remunerarea personalului inferior de deservire (măturători, dereticătoare, liftieri şi alţi lucrători care întreţin încăperile auxiliare din imobil şi terenul de pe lângă el), precum şi defalcări din fondul de retribuire a muncii personalului indicat;
b) exploatarea gospodăriei imobiliare: iluminarea şi întreţinerea locurilor de uz comun, a ascensoarelor, acţiuni antiincendiare, întreţinerea terenuluii de pe lângă imobil, evacuarea deşeurilor şi a gunoiului, curăţirea hornurilor, crearea de spaţii verzi etc.;
c) defalcări de amortizare: pentru recondiţionarea mecanismelor, utilajelor, inventarului şi a altor bunuri ce ţin de mijloacele fixe (cu excepţia fondului de locuinţe);
d) fondul de repartaţii: executarea lucrărilor de reparaţie a imobilului, mecanismelor, utilajelor, inventarului şi al altor bunuri ce ţin de mijloacele fixe, inclusiv:
- defalcări pentru reparaţii capitale;
- defalcări pentru reparaţii curente, care includ cheltuieli pentru remunerarea lucrătorilor temporari şi sezonieri (zidari, tinichigii, lăcătuşi, tâmplari etc.), şi defalcări din fondul de remunerare a lucrătorilor indicaţi, cheltuieli pentru materialele necesare lucrărilor de reparaţii, cheltuieli pentru lucrările executate de organizaţiile de antrepriză (control tehnic şi reparaţia preventivă planificată a ascensoarelor, instalaţiilor de gazificare, reparaţia colectoarelor şi a reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare etc.), alte cheltuieli;
e) plăţi de defalcări obligatorii: plata pentru lucrările prestate de biroul teritorial de inventariere tehnică, pentru asistenţa de casă, asigurarea medicală, asigurarea obligatorie a averii etc.;
f) întreţinerea aparatului administrativ: remunerarea lucrătorilor din aparatul administrativ şi defalcări din fondul de retribuire a acestor lucrători, întreţinerea birourilor şi a altor localuri ale organizaţiei de exploatare a locuinţelor, cheltuieli de cancelarie, de poştă şi telegraf, de telefon, de delegaţie etc.
[Anexa nr.5 exclusă prin Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000,]
[celelalte renumerotate]

Anexa nr.5
la Legea privatizării
fondului de locuinţe
(art.22, 23)


      Înregistrat               Aprobat

  la Camera Înregistrării de Stat   prin decizia adunării consti-

  de pe lîngă Ministerul Justiţiei  tuante a proprietarilor locuin-

                    ţelor privatizate, domiciliaţi

                    _______________________________

                          (adresa)                    Proces-verbal nr.

  nr.____ din "___"________200_    din "__" _________________200__

  _____________________________    _______________________________

    (semnătura, ştampila)     (semnătura preşedintelui adunării)

              S T A T U T U L

     Asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate

 ___________________________________________________________________

            (denumirea asociaţiei)

   

S T A T U T U L
Asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate
(denumirea asociaţiei)

DISPOZIŢII GENERALE

1. Asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate _______________________________________________________________________,
(denumirea asociaţiei)
denumită în continuare «Asociaţie», a fost creată din iniţiativa proprietarilor de locuinţe privatizate, domiciliaţi ___________________,
(adresa) la adunarea constituantă în scopul bunei întreţineri a spaţiului locativ ocupat de ei, precum şi a blocului de locuinţe şi a terenului aferent acestuia, asigurării membrilor Asociaţiei, altor proprietari ai încăperilor de locuit şi încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, chiriaşilor şi arendaşilor cu servicii comunale şi cu alte servicii, reprezentării şi apărării intereselor membrilor săi.
2. Asociaţia funcţionează în temeiul Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 şi al altor acte normative ce reglementează raporturile de proprietate asupra locuinţelor, întreţinerea, exploatarea şi deservirea lor. Întreaga activitate şi toate raporturile Asociaţiei se reglementează prin contracte respective (inclusiv prin contracte pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor şi terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă ce aparţin altor proprietari, pentru deservirea încăperilor arendate etc.).
3. Asociaţia, de la data înregistrării statutului, este persoană juridică, are bilanţ autonom, cont de decontare şi alte conturi în instituţia financiară, poate să încheie, în nume propriu, contracte şi acorduri, să îndeplinească obligaţii, să fie reclamant şi reclamat în instanţa judecătorească.
4. Asociaţia are ştampilă şi atributele caracteristice persoanei juridice.
5. Sediul Asociaţiei: _____________________________________________.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI

6. În conformitate cu scopurile indicate, Asociaţia:
a) asigură întreţinerea locuinţelor, încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interne, precum şi terenului aferent blocului de locuinţe în stare tehnică şi sanitară corespunzătoare;
b) stabileşte de sine stătător modul de întreţinere şi de deservire a locuinţelor, stabileşte organizaţiile care vor deservi imobilul, inclusiv organizaţiile de exploatare a locuinţelor, întreprinderile pentru lucrări de întreţinere a construcţiilor şi alţi agenţi economici, încheie contracte pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor şi terenului aferent blocului de locuinţe;
c) asigură participarea proprietarilor de locuinţe membri ai Asociaţiei, altor proprietari ai încăperilor de locuit şi ai încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, chiriaşilor şi arendaşilor la toate cheltuielile de întreţinere şi deservire a imobilului în funcţie de suprafaţa ocupată de către aceştia;
d) asigură încasarea la timp a contribuţiilor pentru întreţinerea şi deservirea imobilului;
e) recepţionează şi achită la timp plăţile pentru lucrările de deservire şi reparaţie a imobilului; asigură plata lunară pentru deservirea şi reparaţia imobilului în modul stabilit de contract;
f) asigură respectarea de către toţi membrii Asociaţiei, de către ceilalţi proprietari ai încăperilor de locuit şi ai încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, de către chiriaşi şi arendaşi a regulilor de exploatare a încăperilor de locuit, de întreţinere a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe;
g) în conformitate cu drepturile delegate ei, încheie contracte de prestare a serviciilor comunale consumatorilor din bloc, precum şi a serviciilor comunale pentru necesităţile comune ale imobilului (asigurarea cu energie electrică pentru iluminatul caselor scărilor şi pentru lift, asigurarea cu apă pentru spălarea anexelor de acumulare a gunoiului, colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, exploatarea sistemului de combatere a incendiilor), pe care le plăteşte în conformitate cu indicaţiile contoarelor şi cu clauzele contractelor încheiate;
h) aplică sancţiuni faţă de persoanele fizice şi juridice în cazul încălcării de către acestea a clauzelor contractelor;
i) arendează de la autoritatea administraţiei publice locale, de la unităţi spaţiu locativ pentru strămutarea membrilor Asociaţiei în cazul reparaţiei capitale a imobilului, dacă lucrările nu pot fi executate fără evacuarea temporară a locatarilor;
j) exercită atribuţiile de manager general - beneficiar al construcţiei în cazul în care Asociaţia a fost constituită în bloc de locuinţe neterminat;
k) prezintă întreprinderilor prestatoare de servicii (asigurarea cu apă rece şi caldă, cu energie electrică şi termică, gaze, deservirea lifturilor etc.) date despre toate locuinţele şi despre numărul de persoane care locuiesc în ele; acordă întreprinderilor prestatoare de servicii ajutor contra plată la încheierea contractelor cu locatarii din bloc şi la achitarea de către aceştia a plăţilor pentru serviciile prestate;
l) efectuează orice altă activitate, permisă de legislaţia în vigoare cooperativei de consum;
m) utilizează imobilul aflat în gestiunea lui şi terenul aferent acestuia, transmis în folosinţa Asociaţiei; prestează altor asociaţii, precum şi proprietarilor de locuinţe private şi chiriaşilor servicii de deservire a blocurilor de locuinţe, utilizează integral mijloacele obţinute pentru întreţinerea şi reparaţia imobilului gestionat, precum şi pentru salarizarea şi pregătirea profesională a personalului angajat;
n) determină de sine stătător sferele în care vor fi folosite creditele, donaţiile, alte mijloace disponibile în vederea îmbunătăţirii condiţiilor locative ale proprietarilor de locuinţe din imobilul gestionat;
o) răspunde, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de folosirea şi rambursarea creditelor obţinute;
p) participă la fondarea uniunilor şi asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor la nivel teritorial şi naţional;
q) colaborează cu asociaţii similare din aceeaşi localitate, din ţară şi din străinătate.

MIJLOACELE ASOCIAŢIEI

7. Mijloacele Asociaţiei se compun din:
a) taxa de înscriere, mijloacele financiare vărsate pentru terminarea construcţiei blocului de locuinţe în care a fost constituită Asociaţia;
b) cotizaţiile pentru întreţinerea şi exploatarea imobilului, încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi terenurilor aferente blocului de locuinţe;
c) cotizaţiile pentru reparaţia imobilului (inclusiv reparaţia capitală);
d) creditele, donaţiile, mijloacele obţinute din activitatea desfăşurată de Asociaţie;
e) cotele de participare ale autorităţilor administraţiei publice locale (în funcţie de numărul de locuinţe neprivatizate şi de numărul de persoane care locuiesc în aceste locuinţe) la întreţinerea şi reparaţia încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare, terenurilor aferente blocurilor de locuinţe în conformitate cu contractele încheiate, precum şi din defalcări din arenda încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă;
f) plăţile vărsate, în conformitate cu normativele în vigoare, de către întreprinderile prestatoare de servicii pentru deservirea de către Asociaţie a sistemelor inginereşti interioare şi lucrul cu locatarii pentru achitarea în termen a serviciilor prestate;
g) alte încasări.
Toate mijloacele Asociaţiei se varsă la conturile respective din instituţia financiară.
Contribuţiile pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia imobilului (inclusiv reparaţia capitală), încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi terenurilor aferente blocurilor de locuinţe se folosesc numai conform destinaţiei.
8. Cuantumul taxelor de înscriere se stabileşte la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor).
9. Contribuţiile pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia imobilului, încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi terenurilor aferente blocului de locuinţe se depun în mărimi ce asigură acoperirea tuturor cheltuielilor socialmente necesare pentru aceste tipuri de lucrări şi servicii, inclusiv defalcările pentru reparaţia capitală a imobilului.
Cuantumul contribuţiilor se stabileşte la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) şi se fixează în contractul de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocului de locuinţe.
10. Prin decizie a adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor) pot fi create fonduri speciale (pentru reparaţia capitală şi curentă a blocului de locuinţe, instalarea aparatelor pentru măsurarea cantităţilor consumate de resurse energetice, remunerarea şi premierea membrilor comitetului de conducere al Asociaţiei, amenajarea terenurilor şi crearea de spaţii verzi, munca cultural-educativă, de fortificare prin sport etc.).

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

11. Membrul Asociaţiei are dreptul:
a) să aleagă şi să fie ales în comitetul de conducere al Asociaţiei şi în comisia de cenzori;
b) să perceapă de la Asociaţie costul reparaţiilor necesare efectuate pe cont propriu în cazul în care Asociaţia nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate;
c) pe durata reparaţiilor capitale, să primească spaţiu locativ arendat de Asociaţie, membrii Asociaţiei achitînd arenda pentru perioada de exploatare a acestui spaţiu;
d) să se retragă din Asociaţie, la cerere.
12. Membrul Asociaţiei este obligat:
a) să îndeplinească prevederile statutului Asociaţiei şi deciziile adunării generale a membrilor ei (adunării împuterniciţilor);
b) să achite la timp plăţile pentru locuinţa cumpărată în rate;
c) să folosească locuinţa după destinaţie, să asigure integritatea ei, să respecte regulile de exploatare a încăperilor de locuit, de întreţinere a imobilului şi a terenului aferent;
d) să achite plata lunară pentru deservirea şi întreţinerea imobilului pînă la data de 10 a lunii următoare.
13. Membrul Asociaţiei exercită dreptul de proprietate asupra locuinţei, precum şi asupra locuinţei neterminate, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
14. În cazul absenţei provizorii, membrul Asociaţiei îşi păstrează drepturile şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de statutul Asociaţiei.
15. Membrul Asociaţiei poate fi exclus din ea în cazul în care:
a) nu respectă statutul Asociaţiei;
b) nu îndeplineşte obligaţiile stabilite de adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor).
16. Proprietarului locuinţei care s-a retras din Asociaţie nu i se restituie taxa de înscriere şi nici mijloacele depuse pentru reparaţia imobilului (inclusiv reparaţia capitală), precum şi pentru alte scopuri prevăzute de statutul Asociaţiei şi de deciziile organelor de administrare ale Asociaţiei. De la persoana care s-a retras din Asociaţie restanţele de plată se percep în modul stabilit.
17. În cazul deteriorării şi distrugerii locuinţei de către proprietar şi de membrii familiei lui, precum şi în cazul încălcării sistematice a regulilor de convieţuire, care face imposibilă pentru alţi locatari coabitarea în acelaşi imobil, vinovaţii răspund în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ORGANELE DE ADMINISTRARE ALE ASOCIAŢIEI

18. Organul suprem al Asociaţiei este adunarea generală a membrilor ei. Dacă din Asociaţie fac parte mai mult de 50 de membri, în locul adunării generale poate fi convocată adunarea împuterniciţilor. Împuterniciţii se aleg la adunarea generală - cîte o persoană din partea a 3-4 membri ai Asociaţiei pe un termen de 3 ani.
19. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) hotărăşte în următoarele probleme:
a) aprobarea statutului Asociaţiei;
b) primirea în Asociaţie şi excluderea din ea;
c) alegerea comitetului de conducere şi a comisiei de cenzori a Asociaţiei;
d) stabilirea cuantumului taxei de înscriere;
e) primirea, utilizarea şi rambursarea creditelor, beneficierea de asistenţă tehnică, aprobarea devizului pentru reparaţia capitală a imobilului;
f) formarea fondurilor Asociaţiei, inclusiv speciale, şi determinarea modului lor de cheltuire;
g) dezbaterea şi aprobarea clauzelor contractelor pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor şi a terenurilor aferente blocului de locuinţe;
h) examinarea plîngerilor împotriva comitetului de conducere şi comisiei de cenzori ale Asociaţiei;
i) aprobarea dării de seamă a comitetului de conducere cu privire la activitatea economico-financiară a Asociaţiei pe anul încheiat, raportului comisiei de cenzori cu privire la rezultatele controlului efectuat şi aprobarea planului economico-financiar al Asociaţiei pe anul următor;
j) stabilirea modului şi condiţiilor de premiere a membrilor comitetului de conducere şi a altor membri ai Asociaţiei;
k) aderarea la uniuni şi asociaţii similare din aceeaşi localitate, din ţară şi din străinătate, precum şi retragerea din ele;
l) lichidarea Asociaţiei;
m) alte probleme ce ţin de competenţa Asociaţiei.

20. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) se convoacă de comitetul de conducere cel puţin o dată pe an.
Adunările extraordinare se convoacă la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total de membri ai Asociaţiei, a comisiei de cenzori, precum şi a autorităţii respective a administraţiei publice locale.
21. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) este deliberativă dacă la ea asistă cel puţin 2/3 din numărul total de membri ai Asociaţiei (împuterniciţi). Deciziile adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor) se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor Asociaţiei (împuterniciţilor) prezenţi.
Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor), convocată pentru soluţionarea chestiunilor privind stabilirea taxei de înscriere, aprobarea clauzelor contractelor de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, excluderea din Asociaţie, lichidarea Asociaţiei, este deliberativă dacă la ea participă cel puţin ¾ din numărul total de membri ai Asociaţiei (împuterniciţi). Decizia în acest sens se adoptă cu votul a cel puţin ¾ din membrii Asociaţiei (împuterniciţii) prezenţi.

22. Organul executiv al Asociaţiei este comitetul de conducere care se subordonează adunării generale.

23. Comitetul de conducere al Asociaţiei, în număr de cel puţin 3 persoane, se alege la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) pe un termen de 2 ani. Comitetul de conducere alege, din componenţa sa, preşedintele şi vicepreşedintele.
Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comitetului de conducere îşi exercită obligaţiile fără remuneraţie sau contra unei remuneraţii stabilite prin decizie a adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor).

24. Dacă din Asociaţie fac parte mai puţin de 20 de membri, adunarea generală alege preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei, care hotărăsc problemele atribuite de statut competenţei comitetului de conducere al Asociaţiei.

25. Obligaţiile comitetului de conducere al Asociaţiei sînt:
a) încheierea contractelor de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, altor contracte legate de activitatea Asociaţiei;
b) organizarea activităţii de producţie şi activităţii de prestare a serviciilor în conformitate cu legislaţia privind cooperativa de consum;
c) întocmirea planurilor de lucru, devizelor şi dărilor de seamă;
d) exercitarea controlului asupra întreţinerii şi reparaţiei locuinţelor, respectării obligaţiilor contractului de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocului de locuinţe, numirea unui reprezentant în comisia de primire în exploatare a imobilului după reparaţia capitală;
e) angajarea muncitorilor şi funcţionarilor pentru deservirea imobilului şi a terenului aferent blocului de locuinţe;
f) dispunerea de mijloacele Asociaţiei în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli, aprobat de adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor); întocmirea şi prezentarea adunării generale (adunării împuterniciţilor) a dării de seamă cu privire la activitatea economico-financiară pe anul încheiat şi a proiectului planului economico-financiar al Asociaţiei pe anul următor;
g) reprezentarea intereselor Asociaţiei în autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în unităţile economice şi în instanţele judecătoreşti;
h) exercitarea controlului asupra încasării de la membrii Asociaţiei a cotizaţiilor a căror mărime a fost stabilită de adunarea generală (adunarea împuterniciţilor), precum şi a plăţilor pentru serviciile comunale şi a altor plăţi; aplicarea, în modul stabilit, a măsurilor faţă de membrii Asociaţiei în cazul în care aceştia nu depun în termen contribuţiile şi plăţile respective; i) ţinerea lucrărilor de secretariat şi întocmirea dărilor de seamă contabile;
j) exercitarea altor obligaţii ce rezultă din statutul Asociaţiei.

26. Comisia de cenzori a Asociaţiei este organul care controlează şi verifică activitatea comitetului de conducere al acesteia şi se alege, în număr de cel puţin 3 persoane, la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) pe un termen de 2 ani.
Comisia de cenzori alege, din componenţa sa, preşedintele comisiei. Dacă din Asociaţie fac parte mai puţin de 20 de membri, în locul comisiei de cenzori adunarea generală alege un cenzor. Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului său, prezintă adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor) raportul anual cu privire la rezultatele controlului şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii Asociaţiei, iar în cazul stabilirii unor încălcări grave ale disciplinei financiare, cere convocarea adunării generale extraordinare.

27. Litigiile dintre Asociaţie şi membrii ei, precum şi dintre Asociaţie şi unităţi şi alţi agenţi economici, se examinează în modul stabilit.

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI

28. Activitatea Asociaţiei încetează în cazul demolării blocului (blocurilor) de locuinţe sau fuzionării Asociaţiei cu altă asociaţie, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.

29. Lichidarea Asociaţiei se efectuează în conformitate cu modul în vigoare de încetare a activităţii cooperativelor de consum.
[Anexa nr.5 în redacţia Legii nr.1068-XIV din 22.06.2000]
[Anexa nr.5 (6) completată prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]

Anexa nr. 6
la Legea privatizării fondului de locuinţe (art.10)L I S T A
bolilor care dau persoanelor ce suferă de ele
dreptul de a privatiza cu titlu gratuit
spaţiul locativ suplimentar

I. Lista bolilor care dau dreptul de a privatiza cu titlu gratuit spaţiul locativ suplimentar sub formă de cameră aparte

a) formele active de tuberculoză pulmonară şi tuberculoză a altor organe cu secreţia bacilului tuberculos, stabilite prin control de laborator repetat;
b) bolile în cazul cărora coabitarea cu persoanele care suferă de ele este imposibilă pentru cei din jur: alienaţia mintală, formele grave de psihonevroze, epilepsie, psihonevroză traumatică, psihostenie şi isterie urmate de pierderea cunoştinţei, de accese puternic pronunţate;
c) bolile care nu se supun tratamentului în cazul cărora în urma disconfortului cauzat de ele coabitarea cu persoanele care suferă de aceste boli este imposibilă: fistula fecaloidă şi urinară, precum şi incontinenţa fecalelor şi urinei; tumorile malig ne cu secreţii abundente; leziuni multiple ale pielii cu secreţii abundente, gangrena pulmonară şi abces pulmonar, gangrenă a extremităţilor.

II. L I S T A

bolilor care dau dreptul
de a privatiza cu titlu gratuit spaţiul
locativ suplimentar în mărime de 10 m2

a) tuberculoza pulmonară şi tuberculoza altor organe în formă activă;
b) tulburarea respiratorie gravă ca urmare a emfizemului pulmonar sau a astmului;
c) tulburări organice grave cronice ale activităţii cardiace: endocardită, miocardită, stenocardie.
[In redactia Legii nr.620-XIII din 31.10.95]

INTRARE IN SISTEM
 ai uitat?
  Inregistrare
Adauga o Companie
METEO IN MOLDOVA


:: MARFURI :: COMPANII :: SERVICII :: NOUTATI :: DESPRE NOI ::
Copyright 2005 - 2011 DAPIS Technologies Ltd.
Tel:(+373 22) 63-69-59, Fax: 57-19-86