:: MARFURI :: COMPANII :: SERVICII :: NOUTATI :: DESPRE NOI :: :: RU :: RO :: EN ::
  
CATALOGUL MARFURILOR
Materiale de constructie
Materiale de finisare
Constructii si elemente de constructii
Mobila, marfuri pentru apartament, vila, oficiu
Instalatii sanitare, de incalzire, ventilatie, condiюionare
Securitate si comunicatii
Ferestre, usi, pereti despartitori
Instrumente si echipament (utilaj)

Marci
DOSPEL
SLOMCZE..
KLINGSPOR
PROFIX
NMC
BEYLER
SYMMER

INTERESANT SI UTIL
Design Interier
Design exterior
Proiecte de case
InfoCentru
Imobiliare
Panoul de anunturi

IN SISTEM
Marfuri : 203
Companii : 12
Utilizatori : 587Acasa / INTERESANT SI UTIL / InfoCentru / Legi / Legea cadastrului bunurilor imobile

Legea cadastrului bunurilor imobile

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
cadastrului bunurilor imobile
Nr.1543-XIII din 25.02.98
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.44-46/318 din 21.05.1998
* * *

C U P R I N S


Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
Articolul 2. Noţiuni principale
Articolul 3. Cadastrul bunurilor imobile. Scopul şi structura lui
Articolul 4. Subiecţii şi obiectele înregistrării
Articolul 5. Obligativitatea înregistrării
Articolul 6. Transparenţa datelor despre înregistrare
Articolul 7. Susţinerea publică a cadastrului
Articolul 8. Dreptul la informaţia cadastrului
Articolul 9. Legislaţia cu privire la cadastru

Capitolul II
SISTEMUL ORGANELOR CADASTRALE
Articolul 10. Structura sistemului organelor cadastrale
Articolul 11. Competenţa organelor cadastrale
Articolul 12. Registratorul
Articolul 13. Sursele de finanţare a sistemului organelor cadastrale

Capitolul III
LUCRĂRILE CADASTRALE
Articolul 14. Componenţa lucrărilor cadastrale
Articolul 15. Executanţii lucrărilor cadastrale
Articolul 15/1. Stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale
Articolul 16. Lucrările de identificare
Articolul 17. Formarea bunurilor imobile
Articolul 18. Planul cadastral şi planul geometric
Articolul 19. Hotarele fixe şi hotarele generale ale terenului
Articolul 20. Dosarul cadastral
Articolul 21. Monitoringul bunului imobil

Capitolul IV
REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE ŞI PROCEDURA ÎNREGISTRĂRII DREPTURILOR ASUPRA BUNURILOR IMOBILE
Articolul 22. Registrul bunurilor imobile
Articolul 23. Capitolele registrului bunurilor imobile
Articolul 24. Conţinutul subcapitolelor registrului bunurilor imobile
Articolul 25. Înregistrarea drepturilor
Articolul 26. Procedura înregistrării drepturilor
Articolul 27. Înscrierile în registrul bunurilor imobile
Articolul 28. Temeiul înregistrării dreptului
Articolul 29. Exigenţele faţă de documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor
Articolul 30. Înregistrarea cererilor
Articolul 31. Respingerea cererii
Articolul 32. Termenul de examinare a cererii
Articolul 33. Temeiurile pentru refuzul înregistrării drepturilor
Articolul 34. Notarea
Articolul 35. Efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile
Articolul 36. Documentele ce confirmă înregistrarea drepturilor
Articolul 37. Consecinţele juridice ale înregistrării
Articolul 37/1. Excepţii de la principiul valabilităţii drepturilor reale din momentul înregistrării
Articolul 38. Corectarea greşelilor din cadastru

Capitolul V
PARTICULARITĂŢILE ÎNREGISTRĂRII UNOR TIPURI DE BUNURI IMOBILE ŞI A DREPTURILOR ASUPRA LOR
Articolul 39. Înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie
Articolul 40. Înregistrarea dreptului de proprietate comună în diviziune
Articolul 40/1. Înregistrarea dreptului dobîndit prin uzucapiune imobiliară
Articolul 40/2. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului, dobîndit prin accesiune imobiliară naturală
Articolul 40/3. Înregistrarea condominiului
Articolul 40/4. Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil construit
Articolul 41. Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil al persoanelor juridice
Articolul 42. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile proprietate publică
Articolul 43. Înregistrarea drepturilor de folosinţă, de arendă
Articolul 44. Înregistrarea ipotecii
Articolul 45. Înregistrarea servituţilor
Articolul 46. Înregistrarea dreptului de administrare fiduciară, de tutelă sau curatelă
Articolul 46/1. Notarea acţiunii în justiţie

Capitolul VI
RĂSPUNDERI, COMPENSAŢII, GARANŢII
Articolul 47. Răspunderile pentru încălcarea prezentei legi
Articolul 47/1. Delimitarea răspunderii pentru prejudiciul cauzat
Articolul 48. Răspunderea pentru modificarea, folosirea şi dispunerea nesancţionată de informaţia referitoare la înregistrarea drepturilor
Articolul 49. Fondul de garanţie
Articolul 50. Plata compensaţiei titularului de drepturi
Articolul 51. Garanţiile dobînditorului de bună-credinţă

Capitolul VII
DISPOZIŢII TRANZITORII
Articolul 52. Perioada de tranziţie
Articolul 53. Competenţa Guvernului în domeniul creării cadastrului
Articolul 54. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice în perioada de tranziţie
Articolul 55. Înregistrarea primară
Articolul 56. Înregistrarea selectivă
Articolul 57. Înregistrarea dreptului de proprietate publică
Articolul 58. Finanţarea lucrărilor de creare a cadastrului
Articolul 59. Excepţii pentru drepturile apărute anterior

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 60. Sistarea ţinerii registrului construcţiilor şi a registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri
Articolul 61. Intrarea în vigoare a prezentei legi
Notă: Noţiunea «înscris» din cuprinsul legii se înlocuieşte cu noţiunea «înscriere» conform Legii nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06 Notă: În cuprinsul legii, sintagma «Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru» se substituie prin sintagma «Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru» conform Legii nr.362-XVI din 23.12.05, în vigoare 31.01.06
Notă: În cuprinsul legii, sintagma «Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie» se substituie prin sintagma «Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru» conform Legii nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04
Notă: Pe tot cuprinsul legii, sintagma «organ cadastral teritorial» se înlocuieşte cu sintagma «oficiu cadastral teritorial» prin Legea nr.1037-XIV din 09.06.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALEArticolul 1. Domeniul de aplicare a legii
(1) Prezenta lege stabileşte modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a acestor drepturi, susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare.
(2) Prezenta lege reglementează raporturile juridice privind bunurile imobile situate în limitele ţării, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţia lor, definite de legislaţie ca susceptibile a face obiectul înregistrării.

Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
cadastru - sistem informaţional de stat ce conţine înscrieri despre terenuri, despre obiectele aferente lor şi despre drepturile asupra lor, constituit din cadastrul bunurilor imobile şi cadastre specializate;
cadastru al bunurilor imobile - cadastru general, care reprezintă un sistem unic multifuncţional de înregistrare de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora;
cadastru specializat - cadastru care include date sistematizate despre bunurile imobile în funcţie de particularităţile lor naturale şi de alte caracteristici stabilite de legislaţie. Cadastre specializate sînt: cadastrul apelor, cadastrul silvic, cadastrul urbanistic etc.;
teren - parte din teritoriu avînd hotare închise a cărei suprafaţă, al cărei amplasament şi ale cărei caracteristici sînt reflectate în cadastrul bunurilor imobile;
construcţie - clădire sau construcţie legată solid de pămînt a cărei strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei ei. Poate fi obiect independent al înregistrării de stat;
încăpere izolată - partea interioară a unei construcţii, separată de alte părţi adiacente ale acestei construcţii prin pereţi sau prin despărţituri fără goluri pentru uşi, avînd ieşire separată pe palierul scării, în coridor comun, în curte sau în stradă;
hotar - linie imaginară sau fizică ce indică punctele extreme ale terenului, delimitîndu-l de alte terenuri. Poate fi marcat în natură cu obiecte materiale;
plan cadastral - reprezentare grafică a teritoriului, conţinînd date despre amplasamentul, hotarele şi numerele cadastrale ale terenurilor, precum şi alte date;
plan geometric - document tehnic, întocmit în urma măsurărilor la faţa locului, în care se indică hotarele terenului şi construcţiile capitale amplasate pe acesta;
număr cadastral - număr individual, irepetabil pe teritoriul ţării, al bunului imobil. Se atribuie conform procedurii stabilite de legislaţie şi se păstrează pe toată perioada de existenţă a bunului imobil în calitate de obiect de drept unic;
număr cadastral convenţional - număr cadastral provizoriu, care este atribuit bunului imobil cînd atribuirea numărului cadastral este imposibilă şi care urmează să fie substituit printr-un număr cadastral;
dosar cadastral - colecţie sistematizată de documente ce confirmă drepturile, de scheme, planuri, schiţe şi de alte documente referitoare la fiecare bun imobil;
monitoring al bunului imobil - sistem de supraveghere asupra modificărilor ce se produc în componenţa bunului imobil, asupra transmiterii sau grevării drepturilor asupra lui;
înregistrare de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunului imobil, denumită în continuare înregistrare a drepturilor - înscrierea în registrul bunurilor imobile a bunului imobil, a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra acestuia, precum şi a titularului de drepturi;
registru al bunurilor imobile - sistem de înscrieri, efectuate conform prezentei legi, privitoare la bunurile imobile şi la drepturile patrimoniale asupra lor;
înregistrare de stat primară - efectuarea primei înscrieri în registrul bunurilor imobile privitor la bunul imobil, la drepturile patrimoniale asupra lui şi la titularul de drepturi; înregistrare de stat curentă - efectuarea de modificări în registrul bunurilor imobile;
document ce confirmă drepturile - contract, act administrativ sau un alt document legal care constituie temeiul naşterii, modificării sau stingerii drepturilor patrimoniale;
grevare - drepturile patrimoniale asupra unui bun imobil ale unor persoane care nu sînt proprietarii lui (ipotecă, arendare, servitute şi altele);
registrator - persoană cu funcţii de răspundere din oficiul cadastral teritorial, care este în drept să examineze documentele ce confirmă drepturile şi să decidă asupra înregistrării bunului imobil şi a drepturilor asupra lui, să opereze modificări în planul cadastral şi/sau geometric, să efectueze şi să rectifice înscrieri în registrul bunurilor imobile în modul stabilit.
[Art.2 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]
[Art.2 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 3. Cadastrul bunurilor imobile. Scopul şi structura lui (1) Cadastrul bunurilor imobile, denumit în continuare cadastru, este:
a) cadastrul general al ţării, în care se identifică, se descriu, se estimează şi se reprezintă pe planuri cadastrale toate bunurile imobile din ţară şi se înregistrează drepturile titularilor asupra lor;
b) instrument în exercitarea împuternicirilor statului privind administrarea resurselor funciare, ocrotirea intereselor publice şi private în raporturile juridice ce ţin de bunurile imobile; c) un sistem de ocrotire a titularilor de drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile;
d) un sistem deschis de informare a participanţilor la piaţa bunurilor imobile şi a autorităţilor publice, inclusiv a organelor fiscale.
(2) Oficiul cadastral teritorial creează şi ţine cadastrul în raza sa de acţiune stabilită de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
(3) Cadastrul se constituie din planurile cadastrale ale teritoriului, registrele bunurilor imobile şi din dosarele cadastrale pentru fiecare bun imobil.
[Art.3 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 4. Subiecţii şi obiectele înregistrării
(1) Subiecţi ai înregistrării sînt proprietarii de bunuri imobile şi alţi titulari de drepturi patrimoniale: cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi, persoane juridice din ţară şi din străinătate, organizaţii internaţionale, Republica Moldova, unităţile ei administrativ-teritoriale, state străine.
(2) Obiecte ale înregistrării sînt bunurile imobile, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra lor.
(3) La bunurile imobile ce se înregistrează în registrul bunurilor imobile se raportă:
a) terenurile; b) clădirile şi construcţiile legate solid de pămînt;
c) apartamentele şi alte încăperi izolate.
(4) În registrul bunurilor imobile pot fi înregistrate porţiunile de subsol, obiectivele acvatice separate, precum şi plantaţiile prinse de rădăcini (plantaţiile perene) înfiinţate în conformitate cu normele stabilite de legislaţie.
(5) În registrul bunurilor imobile, în afară de drepturile reale ce au ca obiect bunuri imobile, pot fi înscrise, în cazurile prevăzute de lege, drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente acestor bunuri.
(6) Reţelele tehnico-edilitare din intravilanul localităţii nu cad sub incidenţa prezentei legi.
[Art.4 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 5. Obligativitatea înregistrării
(1) Sînt supuse înregistrării obligatorii bunurile imobile şi drepturile asupra lor indicate la art.4 alin.(2) şi (3).
(2) Înregistrarea bunului imobil şi a drepturilor asupra lui se efectuează exclusiv de către oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.
[Art.5 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 6. Transparenţa datelor despre înregistrare
(1) Înregistrarea are un caracter deschis. Organul care efectuează înregistrarea este obligat să elibereze, în termen de 3 zile, oricărei persoane fizice care s-a legitimat şi a depus o cerere scrisă şi oricărei persoane juridice care l-a sesizat oficial informaţiile solicitate despre toate drepturile înregistrate asupra oricărui bun imobil. Nu se eliberează extrase referitoare la bunurile imobile ale căror date constituie secret de stat.
(2) Datele despre condiţiile tranzacţiei care constituie temei pentru înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se eliberează numai participanţilor la această tranzacţie, precum şi instanţelor de judecată şi organelor de drept.
(3) Informaţia despre drepturile înregistrate asupra bunurilor imobile se furnizează contra plată, cu excepţia cazurilor indicate în art.8 alin.(3).

Articolul 7. Susţinerea publică a cadastrului
(1) Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra bunurilor imobile au datoria de a susţine crearea şi ţinerea cadastrului. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să acorde ajutor informaţional, tehnic şi de altă natură la crearea şi ţinerea cadastrului.
(3) Instanţa de judecată este obligată să prezinte, în termen de 2 zile de la data luării deciziei cu privire la bunul imobil, documentele care servesc drept temei pentru efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul în care se cere efectuarea înscrierii în interesul statului, cheltuielile sînt achitate din bugetul de stat.
(4) Titularii de drepturi asupra bunurilor imobile sînt obligaţi: a) să asigure accesul la bunurile imobile pentru efectuarea lucrărilor cadastrale; b) să permită instalarea şi să asigure păstrarea bornelor de hotar şi altor semne geodezice pe terenurile ce le aparţin.
[Art.7 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]
[Art.7 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 8. Dreptul la informaţia cadastrului
(1) Informaţia cadastrului este obiectul exclusiv al proprietăţii de stat.
(2) Dreptul de gestiune economică asupra informaţiei cadastrului revine Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Întreprinderii Specializate în Cadastru, inclusiv filialelor sale (oficiilor cadastrale teritoriale amplasate în centrele raionale, în municipii şi în oraşele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti), şi altor întreprinderi şi organe autorizate să ţină cadastre specializate.
(3) Informaţia cadastrală existentă, care nu necesită sistematizare, se furnizează gratuit de oficiul cadastral teritorial către autorităţile administraţiei publice locale, instanţele judecătoreşti, oficiile de executare ale Departamentului de executare, organele procuraturii, organele afacerilor interne, organele fiscale şi cele ce ţin cadastre specializate. Conţinutul informaţiei respective este stabilit de Guvern.
(4) Nici o autoritate nu va putea cere transmiterea originalului registrului bunurilor imobile. La solicitarea instanţei de judecată, originalele filelor registrului bunurilor imobile vor putea fi prezentate în şedinţa de judecată. Copii ale filelor registrului bunurilor imobile (autentificate de oficiul cadastral teritorial) se eliberează instanţei de judecată, procurorului sau organului de urmărire penală, la cererea acestora, fără plată.
(5) Originalul registrului bunurilor imobile poate fi ridicat, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală, doar în cazurile în care conţine nemijlocit urme ale infracţiunii.
[Art.8 completat prin Legea nr.64-XVI din 30.03.06, în vigoare 28.04.06]
[Art.8 completat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]
[Art.8 modificat prin Legea nr.362-XVI din 23.12.05, în vigoare 31.01.2006]
[Art.8 completat prin Legea nr.1037-XIV din 09.06.2000]

Articolul 9. Legislaţia cu privire la cadastru
(1) Modul de creare şi de ţinere a cadastrului este reglementat de Codul civil, de prezenta lege şi de alte acte normative.
(2) Modul de creare şi de ţinere a cadastrelor specializate este stabilit în actele normative respective.

Capitolul II
SISTEMUL ORGANELOR CADASTRALEArticolul 10. Structura sistemului organelor cadastrale Sistemul organelor cadastrale se constituie din:
a) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, denumită în continuare Agenţie;
b) Întreprinderea Specializată în Cadastru cu filialele sale (oficiile cadastrale teritoriale amplasate în centrele raionale, în municipii şi în oraşele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti).
[Art.10 modificat prin Legea nr.362-XVI din 23.12.05, în vigoare 31.01.2006]
[Art.10 în redacţia Legii nr.1037-XIV din 09.06.2000]

Articolul 11. Competenţa organelor cadastrale
(1) Agenţia:
a) asigură promovarea unei politici unice în domeniul creării şi ţinerii cadastrului, dezvoltării reţelei geodezice pe întreg teritoriul ţării;
b) organizează şi controlează activitatea Întreprinderii Specializate în Cadastru, inclusiv a filialelor acesteia, a altor organizaţii subordonate, aprobă actele de constituire a lor;
c) coordonează la nivel interdepartamental activităţile legate de crearea şi ţinerea cadastrului;
d) prezintă Guvernului propuneri privind perfecţionarea legislaţiei ce reglementează lucrările de organizare a teritoriului, administrarea resurselor funciare şi schimbul de informaţii cadastrale;
e) exercită alte atribuţii privind ţinerea cadastrului, inclusiv angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova în domeniu.
(2) Întreprinderea Specializată în Cadastru:
a) proiectează şi dezvoltă sistemul informaţional al cadastrului;
b) acumulează, sistematizează şi păstrează informaţia cadastrală;
c) organizează furnizarea informaţiei cadastrale, stabileşte structura acesteia şi modul ei de furnizare;
d) organizează procesul de ridicare continuă a calificării personalului întreprinderii;
e) stabileşte schema mişcării fluxului de informaţii cadastrale şi modul de prelucrare a acestora;
f) asigură securitatea păstrării şi transmiterii datelor prin reţea, prezintă propuneri privind perfecţionarea sistemului de păstrare a bazei de date;
g) deţine şi administrează banca centrală de date a cadastrului;
h) proiectează şi efectuează legătura dintre forma electronică a documentaţiei cadastrale şi cea a altor registre de stat;
i) furnizează informaţia cadastrală sistematizată autorităţilor administraţiei publice, altor persoane juridice, precum şi persoanelor fizice;
j) ţine, în modul stabilit de Guvern, sistemul informaţional automatizat «Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova»;
k) elaborează instrucţiuni referitoare la modul de ţinere a documentaţiei cadastrale, la modul de furnizare a informaţiei cadastrale, la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării;
l) ţine, în modul stabilit de Guvern, sistemul informaţional automatizat «Registrul obiectelor de infrastructură inginerească»; m) exercită alte atribuţii conform legislaţiei.
(3) Filialele Întreprinderii Specializate în Cadastru (oficiile cadastrale teritoriale amplasate în centrele raionale, în municipii şi în oraşele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti):
a) efectuează lucrările cadastrale şi monitoringul bunurilor imobile;
b) întocmesc şi actualizează planul cadastral şi planul geometric;
c) întocmesc dosarul cadastral al fiecărui bun imobil şi alte documente necesare ţinerii cadastrului;
d) efectuează înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora în registrul bunurilor imobile;
e) transmit datele registrului bunurilor imobile în banca centrală de date a cadastrului;
f) furnizează, în modul stabilit, persoanelor fizice şi juridice, autorităţilor publice informaţia cadastrală privind bunurile imobile şi drepturile asupra lor;
g) asigură păstrarea în integritate a documentaţiei cadastrale şi arhivarea ei;
h) efectuează expertiza bunului imobil, la cererea instanţei de judecată, a altor organe de drept;
i) exercită alte atribuţii conform legislaţiei.
(4) Agenţia şi Întreprinderea Specializată în Cadastru, inclusiv filialele sale, sînt independente de orice proprietar de bun imobil şi se supun numai legii.
(5) Crearea şi ţinerea cadastrului bunurilor imobile intră în competenţa exclusivă a oficiului cadastral teritorial, care, la rîndul său, nu este în drept să exercite activităţi ce nu ţin de competenţa sa.
[Art.11 modificat prin Legea nr.362-XVI din 23.12.05, în vigoare 31.01.2006]
[Art.11 modificat prin Legea nr.333-XV din 24.07.03, în vigoare 19.09.03]
[Art.11 modificat prin Legea nr.1037-XIV din 09.06.2000]

Articolul 12. Registratorul
(1) În funcţia de registrator sînt desemnate prin concurs persoane care au:
a) studii juridice superioare; sau
b) studii superioare corespunzătoare funcţiilor deţinute şi practică de lucru de cel puţin 3 ani în oficiile cadastrale teritoriale.
(2) Modul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiei de registrator este stabilit de Guvern.
(3) Registratorul este supus atestării, în modul stabilit de Agenţie, cel puţin o dată la 5 ani.
(4) Atestarea se efectuează de către o comisie, constituită din reprezentanţi ai Agenţiei şi ai Ministerului Justiţiei.
(5) Registratorul este în drept:
a) să ceară solicitanţilor documentele necesare pentru includerea în cadastru a datelor despre bunul imobil şi drepturile asupra lui;
b) să decidă, în modul stabilit, asupra efectuării sau modificării înscrierii în registrul bunurilor imobile ori asupra refuzului de a efectua sau de a modifica înscrierea respectiv;
c) să efectueze, în modul stabilit, modificări şi completări în cadastru;
d) să elibereze extrase din registrul bunurilor imobile;
e) să elimine, în modul stabilit, greşelile din cadastru;
f) să exercite alte funcţii în conformitate cu prezenta lege, cu alte acte normative.
(6) Regulamentul registratorului oficiului cadastral teritorial se aprobă de Guvern.
[Art.12 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]
[Art.12 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 13. Sursele de finanţare a sistemului organelor cadastrale
(1) Finanţarea aparatului Agenţiei se efectuează de la bugetul de stat.
(2) Întreprinderea Specializată în Cadastru cu filialele sale activează pe principiul autofinanţării din veniturile pe care le obţin din prestări de servicii.
(3) Tarifele la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi filialele sale, servicii ce ţin de înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, precum şi la alte servicii ce ţin de competenţa exclusivă a Întreprinderii Specializate în Cadastru şi a filialelor sale, se aprobă de Guvern în baza metodologiei aprobate de Parlament.
(4) Cheltuielile de ţinere a sistemelor informaţionale automatizate «Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova» şi «Harta digitală de bază» sînt suportate de la bugetul de stat şi prevăzute în devizul de cheltuieli al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pe anul respectiv.
[Art.13 modificat prin Legea nr.362-XVI din 23.12.05]
[Art.13 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]
[Art.13 modificat prin Legea nr.1037-XIV din 09.06.2000]

Capitolul III
LUCRĂRILE CADASTRALEArticolul 14. Componenţa lucrărilor cadastrale
(1) Lucrările cadastrale se compun din:
a) stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor şi delimitarea lor prin borne;
b) stabilirea şi marcarea pe teren a hotarelor intravilanului;
c) identificarea bunurilor imobile în baza documentelor ce confirmă drepturile;
d) măsurătorile pe teren pentru întocmirea sau actualizarea planurilor cadastrale;
e) formarea bunurilor imobile.
(2) Componenţa lucrărilor cadastrale, necesare colectării de date pentru cadastru, o determină oficiile cadastrale teritoriale în modul stabilit de Agenţie.
(3) La transmiterea sau grevarea drepturilor asupra bunurilor imobile, lucrările cadastrale se efectuează în baza cererii titularului de drepturi.

Articolul 15. Executanţii lucrărilor cadastrale
(1) Lucrările cadastrale sînt executate de oficiile cadastrale teritoriale, de întreprinderi de stat sau private.
(2) La bunurile imobile aparţinînd Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Serviciului Grăniceri lucrările cadastrale sînt executate de numitele ministere în limitele fondurilor alocate. Informaţia despre hotarele acestor obiecte se prezintă gratuit oficiilor cadastrale teritoriale respective.
[Art.15 modificat prin Legea nr.362-XVI din 23.12.05, în vigoare 31.01.2006]
[Art.15 modificat prin Legea nr.333-XV din 24.07.03, în vigoare 19.09.03]
[Art.15 modificat prin Legea nr.543-XV din 12.10.2001]

Articolul 15/1. Stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale
(1) Lucrările de stabilire pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor sînt organizate de Agenţie şi se efectuează în prezenţa reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale interesate.
(2) La stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor se întocmeşte, conform modului şi procedurii stabilite de Agenţie, actul de stabilire a hotarelor.
(3) Cheltuielile de stabilire pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor sînt suportate de la bugetul de stat.
(4) Litigiile apărute în legătură cu stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale se soluţionează în conformitate cu actele normative în domeniu.
[Art.15/1 introdus prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 16. Lucrările de identificare
(1) Identificarea bunului imobil se efectuează prin confruntarea datelor din cadastru cu datele constatate pe teren.
(2) Identificarea bunului imobil se legalizează printr-un act de constatare pe teren, care va conţine informaţii referitoare la gradul de corespundere a datelor despre componenţa, suprafaţa şi despre alte caracteristici ale bunului imobil cu datele din cadastru.
(3) În cazul constatării de modificări în componenţa bunului imobil, precum şi al divizării terenului sau comasării de terenuri, în afara lucrărilor de identificare se vor efectua şi alte lucrări cadastrale necesare.

Articolul 17. Formarea bunurilor imobile
Modalitatea şi procedura formării bunurilor imobile se stabilesc prin lege.
[Art.17 în redacţia Legii nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 18. Planul cadastral şi planul geometric
(1) Pe planul cadastral se indică în mod obligatoriu hotarele, numerele cadastrale şi alte caracteristici ale terenului şi pot fi reprezentate construcţiile capitale amplasate pe el.
(2) Planul geometric se întocmeşte la cererea titularului de drepturi, în baza măsurărilor pe teren, cu indicarea obligatorie a punctelor de cotitură ale hotarelor, racordate la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere, a numărului cadastral al terenului şi amplasamentului tuturor construcţiilor de pe teren. Planul poate conţine şi alte date.
(3) Conţinutul planului cadastral şi al planului geometric, precum şi modul de elaborare şi actualizare a acestora se stabilesc de Agenţie.
(4) Planul cadastral şi/sau geometric pot fi modificate numai în cazul:
a) acordului scris al tuturor titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile ale căror interese sînt atinse, în condiţiile ca această modificare să fie conformă normelor tehnice caracteristice pentru bunurile imobile respective, să fie necesară pentru o mai bună administrare a acestor bunuri şi să nu contribuie la tăinuirea tranzacţiilor cu suprafeţele de teren;
b) emiterii unei hotărîri a instanţei de judecată privind modificarea lor;
c) necesităţii corectării erorilor care nu influenţează hotarele terenului sau nu ating alte interese ale titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile;
d) deciziei proprietarului privind formarea bunului imobil.
(5) La modificarea planului cadastral şi/sau geometric în cazul prevăzut la alin.(4) lit.a), specialistul de lucrări cadastrale, în comun cu registratorul, va întocmi actul de constatare pe teren, de un model aprobat de Agenţie, în care vor fi descrise modificările efectuate în plan, inclusiv modificările de suprafaţă, cauzele necesităţii de modificare şi se va notifica îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru acest caz. Actul de constatare pe teren, planul cadastral sau geometric nou şi acordul scris al titularilor de drepturi ale căror interese sînt atinse se anexează la documentul ce confirmă drepturile asupra bunului imobil, constituind parte componentă a acestuia. În cazul în care specialistul de lucrări cadastrale, în comun cu registratorul, constată că nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.(4) lit.a), oficiul cadastral teritorial refuză să modifice planul. Refuzul de a modifica planul poate fi atacat în instanţa judecătorească.
(6) Modificarea planului cadastral şi/sau geometric în condiţiile prevăzute la alin.(5) constituie temei pentru rectificarea înscrierilor în registrul bunurilor imobile.
(7) În cazul modificării planului cadastral sau planului geometric, fiecărui titular de drepturi ale cărui interese sînt atinse i se expediază un preaviz privind modificările efectuate.
[Art.18 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 19. Hotarele fixe şi hotarele generale ale terenului
(1) Hotarul fix se stabileşte prin marcarea hotarului terenului la faţa locului prin puncte de hotar, cu racordarea acestora la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere.
(2) Hotarul fix se stabileşte în baza actului de constatare pe teren, coordonat împreună cu proprietarii terenurilor adiacente. La stabilirea hotarului fix se întocmeşte în mod obligatoriu planul geometric al terenului.
(3) Hotarul fix se stabileşte la cererea şi din contul propietarului de teren.
(4) Strămutarea bornelor de hotar de către persoane neautorizate este interzisă.
(5) Hotarul general este hotarul stabilit în planul cadastral sau geometric, fără coordonarea acestuia cu proprietarii de terenuri adiacente.
[Art.19 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 20. Dosarul cadastral
(1) Se întocmeşte dosar cadastral pentru fiecare bun imobil la înregistrarea lui primară, inclusiv la divizarea lui în două sau mai multe bunuri imobile ori la comasarea a două sau mai multe bunuri imobile. La întocmirea dosarului cadastral, fiecărui bun imobil i se atribuie un număr cadastral (număr cadastral convenţional).
(2) Numărul cadastral (numărul cadastral convenţional) al terenului este şi numărul dosarului cadastral.
(3) Dosarul cadastral trebuie să conţină copiile de pe documentele necesare înregistrării sau aceste documente în original. Dosarul cadastral poate conţine şi alte documente.
(4) În cazul în care documentul ce confirmă drepturile serveşte drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra a două sau mai multor bunuri imobile, acest document este inserat în dosarul cadastral al unuia dintre aceste bunuri. Dosarul cadastral al fiecărui alt bun imobil trebuie să conţină înscrieri care să indice faptul că documentul ce confirmă drepturile şi care serveşte drept temei pentru înregistrarea drepturilor este ţinut în alt dosar cadastral, indicînd numărul acestui dosar.
(5) Dosarul cadastral se păstrează permanent. Sechestrarea dosarului cadastral de la oficiul cadastral teritorial sau a unor documente din acesta nu se admite, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
[Art.20 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 21. Monitoringul bunului imobil
(1) Monitoringul bunului imobil se efectuează pentru constatarea modificărilor din valoarea lui, a descoperirii de informaţii despre titularul de drepturi şi în alte scopuri.
(2) Coordonarea activităţilor ce ţin de efectuarea monitoringului este atribuţia Agenţiei.
(3) Modul şi periodicitatea efectuării monitoringului, precum şi organele responsabile de acesta sînt stabilite de legislaţia în vigoare.

Capitolul IV
REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE ŞI PROCEDURA ÎNREGISTRĂRII DREPTURILOR ASUPRA BUNURILOR IMOBILEArticolul 22. Registrul bunurilor imobile
(1) Registrul bunurilor imobile este documentul de bază al cadastrului. Dacă datele din registrul bunurilor imobile nu coincid cu datele din alte documente cadastrale sau cu datele constatate pe teren, se consideră veridice datele din registrul bunurilor imobile, cu excepţia cazurilor de eroare tehnică evidentă.
(2) Registrul bunurilor imobile conţine înscrieri privind fiecare bun imobil, dreptul de proprietate şi alte drepturi patrimoniale, titularii de drepturi, documentele ce confirmă drepturile, tranzacţiile cu bunuri imobile şi alte temeiuri ale naşterii, modificării, grevării şi stingerii drepturilor.
(3) Registrul bunurilor imobile se păstrează permanent. În el se indică toate datele referitoare la drepturile asupra bunurilor imobile în vigoare şi cele stinse.
(4) Distrugerea documentelor expirate ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile, precum şi scoaterea vreunui document din dosarul cadastral sînt interzise.
(5) Registrul bunurilor imobile se ţine în mod manual pe fişiere de hîrtie şi computerizat pe fişiere electronice. Dacă datele din registrul ţinut şi manual, şi computerizat nu corespund, datele din registrul ţinut manual se consideră autentice.
(6) Fişierele de hîrtie ale registrului bunurilor imobile pot fi inserate în dosarul cadastral al bunului imobil sau ţinute separat, în modul stabilit de Agenţie.
[Art.22 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 23. Capitolele registrului bunurilor imobile
(1) Registrul bunurilor imobile se constituie din 3 capitole:
a) capitolul A, care conţine înscrieri privind terenul;
b) capitolul B, care conţine înscrieri privind construcţiile sau alte bunuri imobile amplasate pe teren;
c) capitolul C, care conţine înscrieri privind încăperile izolate.
Capitolul C se deschide în cazul în care dreptul de proprietate asupra construcţiei şi asupra încăperilor ei izolate îl deţin diferite persoane.
(2) Capitolele A şi B din registrul bunurilor imobile se ţin împreună. Capitolul C se ţine pentru fiecare bun imobil ce constituie obiect al înregistrării în acest capitol.
(3) Fiecare din capitolele indicate la alin. (1) va fi constituit din trei subcapitole:
a) subcapitolul I - bunul imobil;
b) subcapitolul II - dreptul de proprietate asupra bunului imobil;
c) subcapitolul III - grevarea drepturilor patrimoniale.
(4) Registrul bunurilor imobile conţine un capitol-supliment privind estimarea bunului imobil în scopul impozitării, care se inserează în dosarul cadastral. Înscrierile în capitolul-supliment se efectuează şi se radiază conform actelor normative speciale.
Capitolul-supliment va conţine date privind:
a) factorii fizici care influenţează valoarea bunului imobil;
b) valoarea estimată a bunului imobil;
c) data ultimei estimări;
d) sursa de obţinere a informaţiei privind valoarea bunului imobil;
e) data introducerii înscrierii.
[Art.23 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]
[Art.23 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 24. Conţinutul subcapitolelor registrului bunurilor imobile
(1) În subcapitolul I al fiecărui capitol din registrul bunurilor imobile se indică:
a) numărul cadastral (numărul cadastral convenţional) al terenului, al construcţiei sau al încăperilor izolate, care fac obiectul înregistrării la capitolul respectiv;
b) modul de folosinţă al bunului imobil;
c) locul amplasării sau adresa bunului imobil;
d) date privind tipul hotarelor;
e) suprafaţa totală a bunului imobil;
f) servitutea constituită pentru uzul sau utilitatea bunului imobil;
g) orice modificări, însemnări, corectări ce se referă la bunul imobil.
(2) În subcapitolul II al fiecărui capitol din registrul bunurilor imobile se fac înscrieri referitoare la dreptul de proprietate, şi anume:
a) numele şi prenumele proprietarului, data naşterii, numărul de identificare de stat (IDNP) şi alte date din actul de identitate - în cazul persoanei fizice (se indică toţi coproprietarii bunului imobil); denumirea, numărul şi data eliberării certificatului înregistrării de stat, numărul de identificare de stat (IDNO) - în cazul persoanei juridice;
b) domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice;
c) cota de proprietate în bunul imobil - în cazul dreptului de proprietate comună pe cote-părţi;
d) documentele ce confirmă drepturile, în a căror bază a fost înscris dreptul de proprietate;
e) felul înscrierii;
f) orice modificări, însemnări, corectări ce se referă la înscrierile din acest subcapitol.
(3) În subcapitolul III al fiecărui capitol din registrul bunurilor imobile se fac înscrieri referitoare la alte drepturi reale şi la alte grevări. Subcapitolul este alcătuit din două părţi:
a) partea 1 conţine înscrieri referitoare la alte drepturi reale (dreptul de uzufruct, uzul, abitaţia, superficia, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca, dreptul de folosinţă, concesiunea, gestiunea economică);
b) partea 2 conţine înscrieri referitoare la drepturile de creanţă, la faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile, a căror notare este prevăzută de legislaţie.
(4) În subcapitolul III se mai indică:
a) termenul pentru care s-a constituit dreptul, dacă un aşa termen a fost stabilit;
b) suma obligaţiei asigurată prin ipotecă;
c) date despre titularul al cărui drept este înregistrat în acest subcapitol;
d) denumirea, numărul şi data eliberării documentelor ce confirmă drepturile, în a căror bază a fost efectuată înscrierea;
e) orice modificări, însemnări, corectări cu privire la înscrierile din acest subcapitol.
(5) În fiecare subcapitol al registrului trebuie să se indice numărul cadastral al terenului.
[Art.24 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 25. Înregistrarea drepturilor
Înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se efectuează după executarea lucrărilor cadastrale şi după întocmirea planului cadastral al teritoriului şi a dosarului cadastral al bunului imobil.

Articolul 26. Procedura înregistrării drepturilor
(1) Înregistrarea drepturilor se efectuează la cererea titularilor de drepturi, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.
(2) În cazul în care documentul ce confirmă drepturile este un act al autorităţii publice sau un contract autentificat notarial, cererea de înregistrare se depune de către una dintre părţi. În cazul în care documentul ce confirmă drepturile este un contract în formă scrisă şi legislaţia nu prevede autentificarea notarială obligatorie, cererea de înregistrare se depune de către părţile contractului.
(3) În cazul în care cererea de înregistrare a drepturilor este depusă de reprezentantul titularului de drepturi, reprezentantul prezintă procura, contractul sau un alt document ce îi confirmă împuternicirile.
(4) În cazul înregistrării drepturilor asupra unui bun imobil care aparţine Republicii Moldova sau unei unităţi administrativ-teritoriale a ei, în numele lor acţionează autorităţile publice autorizate.
(5) În cazurile stipulate de prezenta lege, documentele necesare efectuării înscrierii în registrul bunurilor imobile le prezintă autorităţile administraţiei publice sau instanţele de judecată.
(6) Înregistrarea drepturilor include:
a) primirea cererii de înregistrare a drepturilor asupra bunului imobil şi înregistrarea ei în condica de cereri;
b) notarea în registrul bunurilor imobile a faptului primirii cererii de înregistrare;
c) examinarea cererii primite;
d) emiterea deciziei asupra înregistrării dreptului sau nesatisfacerii cererii de înregistrare a drepturilor;
e) efectuarea modificărilor de rigoare în dosarul cadastral în cazul modificării componenţei bunului imobil sau a destinaţiei lui ori întocmirea de dosar cadastral în cazul constituirii unui bun imobil;
f) efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile;
g) aplicarea parafei de înregistrare a drepturilor pe toate exemplarele de documente ce confirmă drepturile în a căror bază s-a efectuat înregistrarea;
h) îndosarierea documentelor ce confirmă drepturile.
(7) Transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil se face împreună cu sarcinile care îl grevează, cu excepţia cazurilor în care, la momentul transmiterii, aceste sarcini sînt suspendate simultan sau, pînă la acea dată, ele au fost îndeplinite ori şi-au pierdut într-un alt mod puterea juridică.
[Art.26 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 27. Înscrierile în registrul bunurilor imobile
(1) Înscrierile în registrul bunurilor imobile sînt de trei feluri: intabularea, înscrierea provizorie, notarea.
(2) Intabularea este înscrierea drepturilor de proprietate şi a celorlalte drepturi reale.
(3) Înscrierea provizorie este înscrierea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale sub condiţia justificării lor ulterioare.
(4) Notarea se referă la înscrierea drepturilor de creanţă, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor consemnate în registrul bunurilor imobile.
(5) Înscrierea provizorie se transformă în intabulare numai după justificare, dacă la oficiul cadastral teritorial se prezintă documentele ce confirmă eliminarea cauzei care a determinat înscrierea provizorie.
(6) Toate înscrierile cu privire la bunurile imobile se identifică în registrul bunurilor imobile prin numărul cadastral al bunurilor imobile.
(7) Fiecărei înscrieri în registrul bunurilor imobile i se conferă un număr.
[Art.27 în redacţia Legii nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 28. Temeiul înregistrării dreptului
(1) Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil se face în temeiul următoarelor documente:
a) actele administrative emise de autorităţile publice abilitate în modul stabilit de legislaţie, în vigoare la data adoptării lor;
b) contractele asupra bunului imobil, încheiate conform legislaţiei în vigoare la data adoptării lor;
c) certificatele de succesiune;
d) hotărîrile instanţei de judecată;
e) procesele-verbale privind procurarea bunului imobil la licitaţie sau transmiterea silită a dreptului de proprietate asupra bunului imobil întocmite şi eliberate de către oficiile de executare ale Departamentului de executare;
f) titlurile de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren şi alte acte (adeverinţe) privind drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autorităţile publice abilitate, în modul stabilit de legislaţia în vigoare la data eliberării lor;
g) alte documente privind naşterea sau transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate conform legislaţiei în vigoare la data naşterii sau transmiterii acestor drepturi.
(2) Planurile de sistematizare a teritoriului, planurile urbanistice generale şi alte documente cu privire la urbanism nu constituie temei pentru înregistrarea grevărilor drepturilor patrimoniale.
(3) Registratorul, în limitele prevăzute de prezenta lege, verifică puterea juridică a documentelor ce confirmă drepturile, prezentate pentru înregistrare.
[Art.28 completat prin Legea nr.64-XVI din 30.03.06, în vigoare 28.04.06]
[Art.28 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 29. Exigenţele faţă de documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor
(1) Documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor trebuie să corespundă exigenţelor prezentei legi şi ale altor acte normative.
(2) Documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor se depun în două exemplare, unul fiind originalul sau o copie de pe el, autentificată notarial.
(3) Documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor trebuie să identifice bunul imobil (să conţină descrierea lui) sau dreptul intabulat asupra căruia se cere a face înscrierea, să indice dreptul ce urmează a fi înscris sau radiat, să conţină numele părţilor, semnăturile de rigoare, iar în cazurile stabilite de lege, să fie autentificate notarial şi ştampilate.
(4) În cazul în care documentul are două sau mai multe file, acestea trebuie să fie numerotate şi şnuruite.
(5) Nu se primesc pentru înregistrarea drepturilor documentele:
a) ce nu corespund cerinţelor prevăzute la alin.(2)-(4);
b) ce conţin ştersături, adăugiri, cuvinte radiate şi alte corectări nemenţionate în ele;
c) executate în creion;
d) cu deteriorări grave, ce nu permit interpretarea univocă a conţinutului lor.
[Art.29 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 30. Înregistrarea cererilor
(1) Cererea de înregistrare a drepturilor se depune în două exemplare.
(2) La primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea drepturilor, persoana respectivă a oficiului cadastral teritorial înregistrează cererea în condica de cereri de un model aprobat de Agenţie.
(3) Titularul de drepturi va indica în cerere numărul cadastral al terenului, domiciliul sau sediul său pentru a fi consemnate în registrul bunurilor imobile.
(4) Oficiul cadastral teritorial nu poartă răspundere pentru erorile şi inexactităţile din adresa indicată de titularul de drepturi.
(5) Al doilea exemplar de cerere, pe care se indică data primirii ei şi a documentelor depuse, se restituie solicitantului.

Articolul 31. Respingerea cererii
(1) Cererea se respinge dacă:
a) lipseşte actul de identitate al solicitantului sau dacă actul conţine inexactităţi;
b) a fost prezentată de o persoană neautorizată;
c) lipsesc documentele pentru înregistrare;
d) documentele prezentate nu corespund cerinţelor stabilite de legislaţie;
e) drepturile solicitate pentru înregistrare nu sînt susceptibile de înscriere în registrul bunurilor imobile; f) dreptul asupra bunului imobil solicitat pentru înregistrare este înregistrat pe numele unei alte persoane;
g) înregistrarea dreptului trebuie să fie efectuată de un alt oficiu cadastral teritorial.
(2) În cazul cînd cererea este respinsă, ea nu se înregistrează, iar documentele se restituie solicitantului sau reprezentantului acestuia. La solicitarea lor, pe cerere se vor consemna temeiurile respingerii.
(3) Respingerea cererii poate fi atacată la Agenţie, iar decizia Agenţiei, în instanţă de judecată.

Articolul 32. Termenul de examinare a cererii
(1) Oficiul cadastral teritorial este obligat să verifice dacă documentele prezentate pentru înregistrare corespund exigenţelor prezentei legi şi ale altor acte normative.
(2) Termenul de examinare a cererii nu trebuie să depăşească 7 zile lucrătoare din data înregistrării ei.
(3) Termenul de examinare a cererii poate fi prelungit la decizia oficiului cadastral teritorial, dar cel mult cu 40 de zile, în cazul în care este necesară înlocuirea documentelor sau primirea unor documente suplimentare de la solicitant, de la autorităţile publice şi de la alte persoane.
(4) Decizia argumentată privind prelungirea termenului de examinare a cererii se comunică în scris solicitantului împreună cu propunerea de înlocuire a documentelor sau de prezentare a unor documente suplimentare pentru înregistrarea drepturilor. Decizia poate fi atacată la Agenţie, iar decizia Agenţiei, în instanţă de judecată.
[Art.32 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 33. Temeiurile pentru refuzul înregistrării drepturilor
(1) Înregistrarea drepturilor în baza titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nu poate fi refuzată.
Înregistrarea drepturilor în baza altor documente poate fi refuzată numai dacă:
a) solicitantul nu a îndeplinit în termen cerinţele stabilite la art.32 alin.(4);
b) forma şi/sau conţinutul documentelor prezentate nu corespund cerinţelor legislaţiei;
c) s-a constatat neautenticitatea documentelor prezentate;
d) documentul prezentat a fost emis de o autoritate publică necompetentă;
e) datele din documentele prezentate nu corespund datelor din cadastru, cu excepţia cazurilor în care necorespunderea este cauzată de o eroare tehnică a oficiului cadastral teritorial;
f) este notată aplicarea sechestrului sau interdicţia de înstrăinare sau grevare a bunului imobil, dreptul asupra căruia este solicitat spre înregistrare.
(2) În cazul refuzului de înregistrare a dreptului, cererea ulterioară a aceleiaşi persoane referitoare la acelaşi bun imobil se examinează ca o nouă cerere.
(3) Decizia privind refuzul înregistrării drepturilor se aduce în scris la cunoştinţa solicitantului şi poate fi atacată în instanţă de judecată.
[Art.33 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 34. Notarea
(1) Notarea se face la cererea părţii interesate, în temeiul actelor doveditoare, sau la cererea autorităţii care a emis actul juridic în temeiul căruia se efectuează notarea. Notarea interdicţiilor care izvorăsc din lege sau din actul juridic în temeiul căruia s-a făcut intabularea dreptului se efectuează din oficiu de către registrator.
(2) În afară de cazurile prevăzute de lege, în registrul bunurilor imobile se mai notează:
a) depunerea cererii de înregistrare;
b) dreptul de administrare fiduciară, inclusiv în caz de tutelă sau curatelă.
(3) Notarea se radiază din registrul bunurilor imobile în baza documentelor ce confirmă stingerea drepturilor de creanţă, încetarea acţiunii faptelor sau raporturilor juridice în al căror temei s-a făcut notarea. Notarea depunerii cererii de înregistrare se radiază concomitent cu efectuarea înregistrării.
[Art.34 în redacţia Legii nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 35. Efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile
(1) Înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiei se face după înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului.
(2) Înscrierea dreptului de proprietate asupra încăperilor izolate se efectuează după înscrierea drepturilor asupra terenului şi construcţiei.
(3) Înscrierea grevărilor dreptului de proprietate se efectuează după înscrierea dreptului de proprietate.
(4) Dreptul de proprietate asupra construcţiei poate fi înscris pînă la înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este amplasată dacă: a) terenul se află în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale şi elaborarea planului terenului nu este necesară; b) proprietarul terenului şi proprietarul construcţiei (încăperii izolate) sînt persoane diferite.
(5) Modul de efectuare a înscrierii în registrul bunurilor imobile este stabilit de Agenţie.
[Art.35 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 36. Documentele ce confirmă înregistrarea drepturilor
(1) Înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil este confirmată prin extrasul din registrul bunurilor imobile.
(2) Extrasul din registrul bunurilor imobile îl eliberează oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune se află bunul imobil.
(3) La extrasele din cadastru şi din registrul bunurilor imobile se anexează, după caz, planul terenului şi/sau al construcţiei, încăperii izolate.
(4) Extrasul din registrul bunurilor imobile se eliberează persoanei fizice care s-a legitimat şi a depus o cerere scrisă sau persoanei juridice care a sesizat oficial oficiul cadastral teritorial.
(5) Extrasul din registrul bunurilor imobile se eliberează pentru efectuarea tranzacţiilor şi este valabil timp de două luni din data eliberării. La eliberarea repetată a extrasului înainte de expirarea termenului indicat, se efectuează menţiunea «Repetat».
(6) Refuzul neîntemeiat al furnizării de informaţii cadastrale poate fi atacat la Agenţie, iar decizia Agenţiei, în instanţă de judecată.
[Art.36 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 37. Consecinţele juridice ale înregistrării
(1) Consecinţele juridice ale înregistrării apar după efectuarea înscrierii despre drepturile asupra bunului imobil în registrul bunurilor imobile. După efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile, data autentică a înregistrării este data primirii cererii de înregistrare, care trebuie să fie inclusă în condica de cereri.
(2) Înregistrarea grevărilor asupra grevării dreptului de proprietate nu influenţează drepturile proprietarului bunului imobil, dacă contractul nu prevede altfel.
(3) Titularului de drepturi asupra bunului imobil înregistrat i se garantează plata, în modul stabilit de Guvern, a unei compensaţii în cazul lezării lui în drepturi din culpa registratorului.

Articolul 37/1. Excepţii de la principiul valabilităţii drepturilor reale din momentul înregistrării
(1) Dreptul de proprietate este valabil fără înregistrarea în registrul bunurilor imobile dacă provine din succesiune, accesiune sau vînzare silită ori este dobîndit prin efectul unui act normativ, prin expropriere sau în temeiul hotărîrii judecătoreşti. Excepţia dată se aplică şi dreptului de proprietate confirmat de titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren eliberat la atribuirea gratuită a terenurilor.
(2) Pentru opozabilitatea faţă de terţi, dreptul de proprietate dobîndit prin modalităţile indicate în alin.(1) urmează a fi înregistrat în registrul bunurilor imobile.
(3) Dacă dreptul de proprietate asupra bunului imobil a fost cedat succesiv prin modalităţile indicate în alin.(1), iar înscrieri în registrul bunurilor imobile nu s-au făcut, cea din urmă persoană în drept poate cere înscrierea dobîndirilor succesive o dată cu înregistrarea dreptului său, prezentînd documentele originale ce dovedesc întregul şir al actelor juridice efectuate.
[Art.37/1 introdus prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 38. Corectarea greşelilor din cadastru
(1) Greşelile din cadastru se corectează numai în temeiul deciziei registratorului. Decizia trebuie să conţină data descoperirii greşelii, caracterul ei, cauza naşterii ei (din culpa titularului de drepturi sau a oficiului cadastral teritorial), modul de corectare a greşelii, sursele de reparaţie a prejudiciului cauzat.
(2) Problema corectării greşelilor tehnice (de litere, omisiuni de cuvinte, cifre, greşeli în calculele aritmetice etc.), abordată de titularul de drepturi şi/sau de alte persoane, se soluţionează în termen de 15 zile din data depunerii cererii, în următoarea ordine:
a) se ia decizia privind efectuarea modificării în cadastru sau privind refuzul modificării;
b) se efectuează modificarea în cadastru;
c) se solicită restituirea extrasului eliberat din registrul bunurilor imobile şi se eliberează un extras corectat; sau
d) se trimite solicitantului refuzul motivat al efectuării modificării în cadastru.
(3) Greşelile care nu au caracter tehnic (indicarea greşită a tipului de drept, a denumirii titularului de drepturi, componenţa bunului imobil, denaturarea mărimii cotelor în proprietatea comună, a coordonatelor hotarelor şi alte greşeli care lezează drepturile şi interesele legitime ale tutilarilor de drepturi sau ale altor persoane) se corectează cu consimţămîntul exprimat în scris al fiecărui titular de drepturi ale cărui interese sînt atinse sau în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile.
[Art.38 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Capitolul V
PARTICULARITĂŢILE ÎNREGISTRĂRII UNOR TIPURI DE BUNURI IMOBILE ŞI A DREPTURILOR ASUPRA LORArticolul 39. Înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie
(1) La înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie asupra bunurilor imobile, în registrul bunurilor imobile se indică datele despre ambii soţi dacă aceste bunuri au fost procurate sau construite în timpul căsniciei lor şi dacă contractul dintre soţi, autentificat notarial, nu prevede altfel.
(2) La înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie asupra locuinţelor privatizate, în registrul bunurilor imobile se indică datele tuturor participanţilor la privatizarea acestor obiecte în baza contractului de vînzare-cumpărare (predare-preluare) a locuinţei în proprietate privată şi documentului ce confirmă componenţa participanţilor la privatizare.
(3) La înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie asupra terenului atribuit, conform legislaţiei, întregii familii, în registrul bunurilor imobile se indică datele tuturor persoanelor care erau membri ai familiei la data atribuirii, în baza extrasului din registrul de evidenţă a gospodăriilor sau a certificatului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale.
(4) La înregistrarea primară a dreptului de proprietate comună în devălmăşie asupra bunurilor imobile care aparţin fie membrilor fostei gospodării de colhoznic, fie membrilor fostei gospodării ţărăneşti (de fermier), în registrul bunurilor imobile se indică datele tuturor membrilor gospodăriei, inclusiv ale minorilor şi celor inapţi pentru muncă, conform extrasului din registrul de evidenţă a gospodăriilor sau certificatului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale. Bunurile imobile procurate sau create în urma activităţii în comun a membrilor gospodăriei ţărăneşti (de fermier) se înregistrează cu drept de proprietate comună în devălmăşie a membrilor acestei gospodării, enumeraţi în extrasul din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, dacă contractul încheiat între membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau hotărîrea instanţei de judecată nu prevede proprietatea comună în diviziune.
[Art.39 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]
[Art.39 modificat prin Legea nr.910-XV din 14.03.2002]
[Art.39 modificat prin Legea nr.757-XV din 21.12.2001]

Articolul 40. Înregistrarea dreptului de proprietate comună în diviziune
(1) La înregistrarea dreptului de proprietate comună în diviziune asupra bunului imobil, în registrul bunurilor imobile se indică cota ideală a fiecărui proprietar în patrimoniu, care:
a) se determină reieşind din mărimea suprafeţei totale sau suprafeţei locative fie din valoarea unor încăperi şi/sau a suprafeţelor unor terenuri, fie în alt mod convenit între cotitularii dreptului de proprietate comună în diviziune; şi
b) se exprimă sub formă de fracţie ordinară sau în procente la mărimea sau valoarea bunului imobil; şi
c) se indică în contract sau în alt document ce confirmă drepturile, făcîndu-se referire la modul de determinare a ei.
(2) Înscrierea în registrul bunurilor imobile privind mărimea cotei se efectuează în baza documentului ce confirmă cotele determinate în bunul imobil. În cazul în care cotele dintr-un teren, dintr-o construcţie sau dintr-un alt bun imobil stabilite separat sînt indicate în diferite documente ce confirmă drepturile, înscrierea se efectuează conform acestor documente.
[Art.40 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]
[Art.40 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 40/1. Înregistrarea dreptului dobîndit prin uzucapiune imobiliară
(1) Dreptul dobîndit prin uzucapiune imobiliară se intabulează în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile.
(2) Dreptul dobîndit prin uzucapiune imobiliară nu va putea fi înscris în registrul bunurilor imobile dacă, la momentul depunerii cererii de înregistrare, dreptul de proprietate este intabulat sau înscris provizoriu pe numele altei persoane.
[Art.40/1 introdus prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 40/2. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului, dobîndit prin accesiune imobiliară naturală
(1) Dreptul de proprietate dobîndit prin accesiune imobiliară naturală se înregistrează în temeiul actului de constatare pe teren şi al planului cadastral, întocmit de executantul lucrărilor cadastrale.
(2) În cazul accesiunii naturale a unei părţi de teren prevăzute la art.328 alin.(3) din Codul civil, înregistrarea dreptului de proprietate asupra acesteia se efectuează în condiţiile alin.(1) din prezentul articol, dacă a trecut un an de la data notării intrării în posesie a proprietarului asupra părţii alipite şi nu a fost notată acţiunea privind revendicarea părţii desprinse. În celelalte cazuri, înregistrarea dreptului de proprietate asupra părţii de teren alipite se efectuează în temeiul hotărîrii judecătoreşti.
[Art.40/2 introdus prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 40/3. Înregistrarea condominiului
(1) La înregistrarea condominiului, cererea de înregistrare se depune de asociaţia de coproprietari. La cerere se anexează documentele ce confirmă drepturile asupra terenului condominiului şi actele de dare în exploatare a construcţiilor.
(2) La înregistrarea bunurilor imobile ale condominiului în registrul bunurilor imobile, în subcapitolul II al capitolelor A şi B se face inscripţia «condominiu». Datele despre proprietari nu se înscriu.
(3) Concomitent cu înregistrarea condominiului se înregistrează dreptul asociaţiei de coproprietari de administrare a bunurilor aflate în condominiu.
(4) La solicitarea proprietarilor locuinţelor, în registrul bunurilor imobile capitolul C se va înregistra dreptul de proprietate asupra locuinţelor, conform normelor generale, la care, suplimentar, se va indica cota respectivă deţinută în bunurile comune ale condominiului. Nesolicitarea înregistrării bunurilor condominiului aflate în proprietate comună nu constituie temei pentru refuzul înregistrării dreptului de proprietate asupra locuinţelor.
(5) În cazul în care construcţia amplasată pe terenul condominiului aparţine în întregime unui proprietar sau se află în proprietatea comună a mai multor proprietari, înscrierile în registrul bunurilor imobile referitoare la această construcţie şi la drepturile asupra ei se efectuează în condiţii generale.
[Art.40/3 introdus prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 40/4. Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil construit
(1) Pentru înregistrarea bunului imobil construit şi a dreptului de proprietate asupra lui se prezintă documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă (superficie, arendă) asupra terenului beneficiarului (investitorului) construcţiei şi documentele ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie. Documentele referitoare la teren nu sînt necesare în cazul în care dreptul asupra terenului a fost deja înregistrat.
(2) Înregistrarea dreptului asupra unei construcţii nefinalizate poate fi efectuată la cererea titularului de drept, în temeiul documentelor ce confirmă dreptul beneficiarului (investitorului) construcţiei asupra terenului, al autorizaţiei pentru construcţie şi al actului de constatare pe teren a gradului de executare a construcţiei. Pentru efectuarea tranzacţiilor cu construcţiile nefinalizate, acestea se înregistrează în registrul bunurilor imobile în mod obligatoriu.
(3) Înregistrarea în registrul bunurilor imobile a caselor de locuit individuale şi a anexelor gospodăreşti înregistrate pînă la data intrării în vigoare a Legii nr.835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului în registrele de evidenţă a gospodăriilor, ţinute de primării, poate fi efectuată în temeiul extrasului din aceste registre.
[Art.40/4 introdus prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 41. Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil al persoanelor juridice
(1) La încetarea activităţii persoanei juridice în legătură cu reorganizarea (contopirea, absorbţia, divizarea, separarea, transformarea) sau lichidarea ei, în registrul bunurilor imobile se efectuează înscrierea cu privire la stingerea dreptului asupra bunului imobil al acesteia în baza extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
(2) Dreptul asupra bunului imobil al persoanei juridice create prin reorganizarea unei alte persoane juridice se înregistrează în temeiul înscrierii privind succesiunea în drepturi din documentele de constituire ale noii persoane juridice şi al actului de transmitere sau al bilanţului de repartiţie, confirmat în modul stabilit.
(3) În cazul lichidării persoanei juridice, înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil al noilor proprietari se efectuează în baza documentelor, perfectate în modul stabilit, cu privire la împărţirea, distribuirea sau transmiterea bunurilor persoanei juridice lichidate.
(4) În cazul încetării activităţii persoanelor juridice, eliberarea extraselor şi înregistrarea tranzacţiilor cu bunurile imobile care aparţin acestor persoane se suspendă pînă la data încheierii reorganizării sau lichidării lor, cu excepţia cazurilor în care bunurile se pun în vînzare la decizia comisiei de lichidare sau în conformitate cu legislaţia cu privire la insolvabilitate.
[Art.41 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 42. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile proprietate publică
(1) Drepturile întreprinderilor asupra bunurilor imobile proprietate publică, transmise lor în folosinţă, se înregistrează în temeiul actelor de predare-preluare, încheiate între organele centrale de specialitate sau autorităţile administraţiei publice locale şi întreprindere.
(2) Înregistrarea grevării dreptului asupra terenului proprietate publică se efectuează în baza deciziei autorităţii administraţiei publice locale.
[Art.42 modificat prin Legea nr.910-XV din 14.03.2002]

Articolul 43. Înregistrarea drepturilor de folosinţă, de arendă
(1) Dreptul de folosinţă, de arendă asupra bunului imobil pe un termen mai mare de 3 ani este supus înregistrării obligatorii. La cererea titularului, dreptul de arendă poate fi înregistrat şi pe un termen mai mic de 3 ani.
(2) În cazul arendării unei părţi din bunul imobil, la contract, prezentat odată cu cererea de înregistrare, se anexează planul terenului şi/sau planul construcţiei pe etaje sau al unei părţi din ea, care se arendează (subarendează). Cererea de înregistrare a dreptului de arendă (subarendă) trebuie să fie semnată de persoana care dă în arendă şi de arendaş.
(3) Dreptul de folosinţă, de arendă asupra bunului imobil se stinge:
a) la expirarea termenului de folosinţă, de arendă;
b) la apariţia condiţiei indicate în contract;
c) la decizia instanţei de judecată;
d) la cererea comună a părţilor din contract;
e) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
[Art.43 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 44. Înregistrarea ipotecii
(1) Înregistrarea ipotecii se efectuează în baza cererii debitorului gajist sau a creditorului gajist după înregistrarea drepturilor patrimoniale ale debitorului gajist asupra bunului imobil. La cererea debitorului gajist sau a creditorului gajist, se anexează contractul de gaj împreună cu documentele indicate în contract. În cazul în care contractul de vînzare-cumpărare a bunului imobil şi contractul de gaj au fost încheiate concomitent, dreptul de proprietate şi ipoteca se înregistrează consecutiv.
(2) Nu se admite înregistrarea ipotecii în cazurile în care ipotecarea bunului imobil indicat în contract este interzisă de legislaţie.
(3) La înregistrarea ipotecii, se indică datele despre creditorul gajist şi despre obiectul ipotecii, termenul de acţiune al acesteia, dacă este stabilit, valoarea obligaţiei asigurată prin ipotecă sau datele privind modul şi condiţiile determinării acestei valori.
(4) În cazul în care, conform condiţiilor ipotecii, debitorului gajist îi este interzis să dispună de bunul imobil gajat şi/sau să ipotecheze ulterior acelaşi bun, în registrul bunurilor imobile se notează interdicţiile.
(5) Cesiunea ipotecii se înregistrează în baza contractului de cesiune a creanţei.
(6) Stingerea dreptului de ipotecă se înregistrează în baza cererii creditorului gajist, a cererii comune a debitorului gajist şi a creditorului gajist, a hotărîrii irevocabile a instanţei de judecată sau în alte temeiuri prevăzute de lege.
(7) În cazul în care debitorul gajist a solicitat limitarea accesului terţilor la informaţia privind bunurile gajate, la eliberarea informaţiei din registru, registratorul va arăta existenţa interdicţiei din partea debitorului şi va menţiona că în acest caz, conform art.474 alin.(2) din Codul civil, se prezumă că întregul patrimoniu al debitorului gajist este grevat cu gaj.
[Art.44 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 45. Înregistrarea servituţilor
(1) Servituţile se înregistrează la cererea proprietarului bunului imobil sau a persoanei în a cărei favoare este stabilită servitutea ori în temeiul notificării organului împuternicit la a cărui decizie a fost stabilită servitutea.
(2) Servituţile se înregistrează în baza următoarelor documente referitoare la stabilirea servituţilor:
a) contractul încheiat în modul stabilit;
b) decizia proprietarului la formarea bunurilor imobile. Servitutea constituită prin destinaţia stabilită de proprietar se intabulează concomitent cu dobîndirea dreptului de proprietate asupra unuia din bunuri de către altă persoană;
c) hotărîrii instanţei de judecată - pentru servituţile dobîndite prin uzucapiune.
(3) La documente, în care sînt indicate: conţinutul, termenul de acţiune, datele despre persoanele în a căror favoare este stabilită servitutea, se anexează planul terenului, în care se indică hotarele, şi/sau planul construcţiei, în care se indică sfera de acţiune a servituţii.
(4) Servitutea se înscrie atît la bunul imobil dominant - în subcapitolul I al registrului, cît şi la bunul imobil aservit - în subcapitolul III al registrului.
[Art.45 modificat prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Articolul 46. Înregistrarea dreptului de administrare fiduciară, de tutelă sau curatelă
Orice drept asupra bunului imobil a cărui exercitare se face în condiţii de administrare fiduciară, de tutelă sau curatelă se înregistrează numai în baza documentelor ce determină aceste relaţii, inclusiv în bază de contract sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată.
Articolul 46/1. Notarea acţiunii în justiţie
(1) Acţiunea în justiţie se notează în registrul bunurilor imobile la cererea persoanei interesate, în temeiul cererii de chemare în judecată şi al încheierii instanţei de judecată despre admiterea cererii de chemare în judecată.
(2) Încheierea instanţei de judecată privind admiterea cererii de chemare în judecată înaintate de organul de drept sau de organul fiscal cu privire la neplata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii se va transmite de către instanţa de judecată, în termen de 3 zile, oficiului cadastral teritorial.
[Art.46/1 introdus prin Legea nr.52-XVI din 09.03.06, în vigoare 14.04.06]

Capitolul VI
RĂSPUNDERI, COMPENSAŢII, GARANŢIIArticolul 47. Răspunderile pentru încălcarea prezentei legi
(1) Încălcarea prezentei legi atrage după sine răspundere disciplinară, materială, civilă, administrativă şi penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Oficiul cadastral teritorial poartă răspundere civilă pentru cauzare de prejudiciu titularului de drepturi prin deteriorarea sau pierderea documentelor din cadastru ori prin refuzul neîntemeiat de a înregistra drepturile.
(3) Mărimea prejudiciului cauzat titularului de drepturi se calculează la momentul examinării cererii de chemare în judecată.
(4) Titularul de drepturi poartă răspundere administrativă şi civilă pentru: a) încălcarea termenului stabilit de depunere a cererii de înregistrare a dreptului;
b) neasigurarea accesului la bunul imobil pentru executarea de lucrări cadastrale;
c) strămutarea şi distrugerea bornelor de hotar sau neasigurarea integrităţii lor.
(5) Persoanele cu funcţii de răspundere din întreprinderi, instituţii şi organizaţii care execută lucrări ce ţin de folosirea datelor cadastrale poartă răspundere administrativă pentru:
a) efectuarea lucrărilor cadastrale fără licenţă;
b) neprezentarea datelor cadastrale actualizate; c) neprezentarea documentelor ce servesc drept temei pentru efectuarea de înscrieri în registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia.
[Art.47 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 47/1. Delimitarea răspunderii pentru prejudiciul cauzat
(1) Pentru prejudiciul cauzat ca urmare a înregistrării drepturilor în baza documentelor care confirmă drepturile şi planurile cadastrale sau geometrice şi care conţin erori comise de autorităţile ce au emis sau perfectat documentele prezentate pentru înregistrarea primară, răspunderea o poartă autorităţile care au emis sau perfectat documentele.
(2) Oficiul cadastral teritorial răspunde pentru emiterea sau perfectarea documentelor cu erori comise din culpă proprie, precum şi pentru erorile comise în planurile întocmite de acesta.
[Art.47/1 introdus prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 48. Răspunderea pentru modificarea, folosirea şi dispunerea nesancţionată de informaţia referitoare la înregistrarea drepturilor
(1) Introducerea, modificarea, eliminarea înscrierii din registrul bunurilor imobile cu încălcarea modului stabilit, precum şi difuzarea şi furnizarea nesancţionată a datelor din cadastru atrag după sine răspunderea lucrătorilor oficiului cadastral teritorial în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Furnizarea datelor din cadastru în scopuri comerciale, fără contractul respectiv cu oficiul cadastral teritorial, către întreprinderi, instituţii şi organizaţii care nu intră în sistemul organelor cadastrale atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
(3) Executarea fără licenţă a lucrărilor pasibile de licenţă atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.

Articolul 49. Fondul de garanţie
(1) În scopul reparaţiei unui eventual prejudiciu cauzat titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile de către oficiul cadastral teritorial, se instituie un fond de garanţie.
(2) Mijloacele fondului de garanţie pot fi investite în hîrtii de valoare în conformitate cu legislaţia privind hîrtiile de valoare sau pe depozitele conturilor bancare, în scopul protecţiei de inflaţie.
(3) Modul de constituire şi administrare a fondului de garanţie, mărimea lui se stabilesc de Guvern.
[Art.49 completat prin Legea nr.362-XVI din 23.12.05, în vigoare 31.01.2006]
[Art.49 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 50. Plata compensaţiei titularului de drepturi
(1) În cazul în care titularul de drepturi este prejudiciat din cauza erorii sau rectificării înscrierii din registrul bunurilor imobile lui i se acordă o compensaţie.
(2) Se plăteşte compensaţie numai după prima tranzacţie săvîrşită după înregistrarea primară.
(3) Nu se plăteşte compensaţie în cazul în care solicitantul a cauzat sau a contribuit la cauzarea prejudiciului prin escrocherie sau neglijenţă.
(4) Sumele din fondul de garanţie plătite păgubaşilor se percep în ordine de regres de la persoanele vinovate, ale căror acţiuni premeditate au cauzat prejudiciul. În astfel de cazuri, Agenţia acţionează în instanţă de judecată în calitate de reclamant.
(5) Plata compensaţiei se efectuează în baza deciziei unei comisii create de Guvern. Decizia poate fi atacată în instanţă de judecată.

Articolul 51. Garanţiile dobînditorului de bună-credinţă
În cazul în care dobînditorul de bună-credinţă obţine un bun imobil de la o persoană înscrisă din greşeală în registrul bunurilor imobile în calitate de proprietar al acestui bun, dreptul de proprietate asupra lui se menţine dobînditorului de bună-credinţă.

Capitolul VII
DISPOZIŢII TRANZITORIIArticolul 52. Perioada de tranziţie
(1) Perioada de tranziţie este timpul în care se creează cadastrul.
(2) În perioada de tranziţie:
a) se constituie sistemul organelor cadastrale;
b) se adoptă actele normative, se elaborează standardele de stat, condiţiile tehnice care să asigure crearea, implementarea şi funcţionarea eficientă a cadastrului;
c) se întocmesc în modul stabilit: dosarul cadastral pentru fiecare bun imobil, planul cadastral al teritoriului, registrul bunurilor imobile şi alte documente necesare funcţionării cadastrului.

Articolul 53. Competenţa Guvernului în domeniul creării cadastrului În perioada creării cadastrului, Guvernul:
a) ia măsuri pentru punerea în aplicare a prezentei legi;
b) exercită controlul asupra Consiliului interdepartamental pentru coordonarea activităţilor în domeniul cadastrului naţional;
c) asigură informarea populaţiei privind întreg procesul de creare a cadastrului;
d) întreprinde alte măsuri în vederea creării cadastrului bunurilor imobile.

Articolul 54. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice în perioada de tranziţie
(1) La solicitarea oficiilor cadastrale teritoriale, autorităţile administraţiei publice le prezintă gratuit, în termen de o lună de la data solicitării, informaţia necesară pentru crearea cadastrului, cu excepţia datelor care constituie secret de stat:
a) Ministerul Dezvoltării Informaţionale - date din Registrul populaţiei şi din Registrul întreprinderilor şi organizaţiilor pentru identificarea persoanelor fizice şi juridice;
b) autorităţile administraţiei publice locale - date din Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri, copii de pe deciziile cu privire la atribuirea terenurilor, la aprobarea actelor de recepţie a construcţiilor, extrase (adeverinţe) din registrul de evidenţă a gospodăriilor şi alte documente necesare creării cadastrului;
c) autorităţile administraţiei publice centrale - informaţia grafică privind teritoriul unităţii administrativ-teritoriale.
(2) Coordonarea activităţilor de creare a cadastrului se pune în sarcina Guvernului.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură instalarea şi paza bornelor de hotar ale unităţilor administrativ-teritoriale.
[Art.54 modificat prin Legea nr.362-XVI din 23.12.05, în vigoare 31.01.2006]

Articolul 55. Înregistrarea primară
(1) Înregistrarea primară se efectuează masiv şi/sau selectiv de către oficiul cadastral teritorial.
(2) Înregistrarea primară masivă se efectuează conform unui program aprobat de Guvern şi în modul stabilit de el.
(3) În procesul înregistrării primare masive, se întocmesc: planul cadastral al teritoriului, dosarul cadastral pentru fiecare bun imobil şi registrul bunurilor imobile.
(4) În cazul în care coordonatele hotarelor terenurilor, conform planului întocmit la atribuirea terenurilor în proprietate privată, nu corespund coordonatelor hotarelor terenurilor stabilite în baza măsurărilor efectuate pentru întocmirea planului cadastral în cadrul înregistrării primare masive, dacă aceste măsurări sînt efectuate conform cerinţelor şi normelor prevăzute la art.18 alin.(3), iar necorespunderea este generată de erorile de măsurare la atribuirea terenurilor în proprietate privată, pe planul cadastral al teritoriului vor fi reprezentate hotarele terenurilor conform măsurărilor efectuate în cadrul înregistrării primare masive.
(5) Oficiul cadastral teritorial eliberează proprietarului de teren al cărui plan a fost modificat în condiţiile alin.(4) planul bunului imobil, cu indicarea suprafeţei acestuia, care este parte componentă a documentului ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului.
(6) Modificarea suprafeţei terenului, ca rezultat al modificării planului în cazul prevăzut la alin.(4), nu constituie temei pentru înaintarea de acţiuni de către participanţii la actul civil privind majorarea sau reducerea de preţ ori de suprafaţă.
(7) Pentru înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile ale întreprinderilor, a bunurilor imobile transmise în proprietate privată în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderii agricole, proprietarii acestora prezintă oficiului cadastral teritorial, în perioada efectuării înregistrării primare masive în localitatea respectivă, documentele ce confirmă drepturile patrimoniale asupra lor. Înregistrarea primară a bunurilor imobile pentru care nu au fost prezentate documentele necesare în perioada efectuării înregistrării primare masive se efectuează selectiv.
(8) Înregistrarea primară a bunurilor imobile atribuite sau procurate în alt mod în procesul privatizării, precum şi a drepturilor asupra acestor bunuri, este reglementată de prezenta lege şi de legislaţia cu privire la privatizare.
(9) În procesul înregistrării primare masive, introducerea în cadastru a datelor şi înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se efectuează fără cererea titularilor de drepturi.
(10) Înregistrarea masivă nu atinge drepturile înregistrate selectiv înainte de efectuarea ei.
[Art.55 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]
[Art.55 modificat prin Legea nr.757-XV din 21.12.2001]

Articolul 56. Înregistrarea selectivă
(1) Înregistrarea selectivă se efectuează la cererea titularilor de drepturi contra plată.
(2) În cazul stabilirii hotarelor fixe ale terenului, dreptul asupra bunurilor imobile se înregistrează cu condiţia coordonării actului de constatare pe teren cu toţi proprietarii terenurilor adiacente. (3) La înregistrarea dreptului asupra terenului cu hotare comune, nu se cere coordonarea hotarelor.

Articolul 57. Înregistrarea dreptului de proprietate publică
(1) În cazul în care titularul de drepturi nu deţine documentele care să-i confirme dreptul asupra terenului, dreptul de proprietate asupra terenului se înregistrează în folosul Republicii Moldova sau al unităţii administrativ-teritoriale respective, conform legislaţiei, în limitele hotarelor demarcate pe teren.
(2) Înregistrarea transmiterii drepturilor asupra bunurilor imobile din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează în baza unei hotărîri a Guvernului, adoptată conform legislaţiei în vigoare.
[Art.57 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Articolul 58. Finanţarea lucrărilor de creare a cadastrului
(1) Lucrările de creare a cadastrului în ordinea înregistrării primare masive se finanţează de la bugetul de stat, din credite şi din alte surse de finanţare, cu excepţia prestării serviciilor de eliberare a extraselor din registrul bunurilor imobile.
(2) Oficiile cadastrale teritoriale asigură crearea fondului de garanţie din contul mijloacelor obţinute la înregistrarea curentă.
(3) În perioada, stabilită de Guvern, de constituire a fondului de garanţie, prejudiciul cauzat titularului de drepturi din culpa registratorului nu se repară.

Articolul 59. Excepţii pentru drepturile apărute anterior
(1) Drepturile asupra bunurilor imobile apărute anterior intrării în vigoare a prezentei legi şi neînscrise în registrul bunurilor imobile se consideră valabile. Aceste drepturi se înscriu în procesul înregistrării primare masive sau selective şi se consideră născute din ziua legalizării documentelor ce confirmă drepturile.
(2) În cazul transmiterii de la un titular la altul, inclusiv statul, a drepturilor asupra bunurilor imobile, precum şi în cazul naşterii sau stingerii drepturilor după punerea în aplicare a prezentei legi, tranzacţiile şi drepturile născute de aceste tranzacţii sînt supuse înregistrării obligatorii în modul stabilit de prezenta lege.
(3) Pe durata înregistrării primare masive a bunurilor imobile, în caz de vînzare silită a acestor bunuri, extrasul din registrul bunurilor imobile nu este obligatoriu. La cerere, oficiul cadastral va elibera informaţia disponibilă referitoare la bunul imobil.
(4) La înstrăinarea primară a bunurilor imobile transmise în proprietate privată în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderii agricole sau la înstrăinarea primară a cotelor-părţi din aceste bunuri, înregistrarea în cadastru nu este obligatorie. După încheierea convenţiei, noul proprietar este obligat să înscrie în registrul bunurilor imobile dreptul său de proprietate asupra bunului dobîndit.
[Art.59 modificat prin Legea nr.97-XV din 01.04.04, în vigoare 06.08.04]

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALEArticolul 60. Sistarea ţinerii registrului construcţiilor şi a registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri
(1) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care încă nu funcţionează oficiu cadastral teritorial, tranzacţiile, drepturile şi grevările prevăzute la art.59 alin.(2) vor fi trecute în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri ţinut de primăria satului (comunei), oraşului (municipiului) pe al cărui teritoriu este amplasat bunul imobil.
(2) La încheierea înregistrării primare masive pe întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective, ţinerea registrului construcţiilor şi a registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri se sistează.

Articolul 61. Intrarea în vigoare a prezentei legi
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
(2) Guvernul, în termen de 2 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
c) va adopta acte normative care să asigure executarea prezentei legi;
d) va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin prezentei legi.
(3) Pînă la aducerea în conformitate cu prezenta lege, legile şi alte acte normative se vor aplica în măsura în care nu contravin acesteia.
(4) Sub incidenţa prezentei legi cad raporturile juridice care au apărut după intrarea ei în vigoare.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 25 februarie 1998.
Nr. 1543-XIII.
INTRARE IN SISTEM
 ai uitat?
  Inregistrare
Adauga o Companie
METEO IN MOLDOVA


:: MARFURI :: COMPANII :: SERVICII :: NOUTATI :: DESPRE NOI ::
Copyright 2005 - 2011 DAPIS Technologies Ltd.
Tel:(+373 22) 63-69-59, Fax: 57-19-86