:: MARFURI :: COMPANII :: SERVICII :: NOUTATI :: DESPRE NOI :: :: RU :: RO :: EN ::
  
CATALOGUL MARFURILOR
Materiale de constructie
Materiale de finisare
Constructii si elemente de constructii
Mobila, marfuri pentru apartament, vila, oficiu
Instalatii sanitare, de incalzire, ventilatie, condiюionare
Securitate si comunicatii
Ferestre, usi, pereti despartitori
Instrumente si echipament (utilaj)

Marci
DOSPEL
SLOMCZE..
KLINGSPOR
PROFIX
NMC
BEYLER
SYMMER

INTERESANT SI UTIL
Design Interier
Design exterior
Proiecte de case
InfoCentru
Imobiliare
Panoul de anunturi

IN SISTEM
Marfuri : 203
Companii : 12
Utilizatori : 587Acasa / INTERESANT SI UTIL / InfoCentru / Legi / Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor

Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor
Nr.981-XIV din 11.05.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.94-97/672 din 03.08.2000

* * *

C U P R I N SCapitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiunea de terenuri proprietate publică
Articolul 2. Delimitarea terenurilor proprietate publică

Capitolul II
TERENURILE PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI
Articolul 3. Noţiunea de terenuri proprietate publică a statului
Articolul 4. Formarea fondului terenurilor proprietate publică a statului
Articolul 5. Terenurile proprietate publică a statului

Capitolul III
TERENURILE PROPRIETATE PUBLICĂ A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Articolul 6. Noţiunea de terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
Articolul 7. Formarea fondului terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
Articolul 8. Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
Articolul 9. Transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 10 Îndatoririle Guvernului

Notă: Se declară neconstituţională Legea conform Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.12 din 21.04.05, în vigoare 21.04.05

Notă: În cuprinsul legii cuvîntul «judeţului» se substituie prin cuvîntul "raionului" conform Legii nr.482-XV din 04.12.03, în vigoare 01.01.04

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Prezenta lege reglementează delimitarea terenurilor proprietate publică a statului şi terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALEArticolul 1. Noţiunea de terenuri proprietate publică
(1) Proprietatea publică asupra terenurilor poate fi:
a) de interes naţional - în acest regim de drept, proprietatea aparţine statului (proprietate publică a statului);
b) de interes local - în acest regim de drept, proprietatea aparţine satului, comunei, oraşului, municipiului, raionului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale).
(2) În numele Republicii Moldova, dreptul de posesiune, de folosinţă şi de a dispune de terenurile proprietate publică a statului se atribuie Guvernului în modul stabilit de legislaţie.
(3) În numele unităţilor administrativ-teritoriale, dreptul de posesiune, de folosinţă şi de a dispune de terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se atribuie autorităţilor administraţiei publice locale în modul stabilit de legislaţie.
Articolul 2. Delimitarea terenurilor proprietate publică
(1) Delimitarea terenurilor proprietate publică în terenuri proprietate publică a statului şi terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale are drept scop:
a) ocrotirea şi folosirea eficientă a terenurilor proprietate publică a statului în interesul deţinătorilor de terenuri şi al Republicii Moldova;
b) ocrotirea şi folosirea eficientă a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale în interesul deţinătorilor de terenuri, al satului, comunei, oraşului, municipiului, raionului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
(2) Delimitarea terenurilor proprietate publică se efectuează prin acţiuni de identificare şi formare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, în modul stabilit de legislaţie.
(3) În cazul în care terenurile proprietate publică a statului se mărginesc cu terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, reprezentanţii statului şi reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale coordonează hotarele acestor terenuri. Dacă reprezentanţii părţilor nu convin asupra hotarelor, acestea sînt determinate de Guvern la propunerea Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie.
(4) Executarea lucrărilor de identificare şi formare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale este asigurată de către Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie, prin intermediul întreprinderilor de stat sau private care deţin licenţa respectivă.
(5) Cheltuielile ce ţin de executarea lucrărilor de identificare şi formare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sînt suportate din contul mijloacelor bugetului de stat, în cazul în care terenurile sînt declarate proprietate publică a statului, şi din contul bugetului local respectiv, în cazul în care terenurile sînt declarate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
(6) Înregistrarea terenurilor proprietate publică a statului şi a dreptului Republicii Moldova asupra acestora, precum şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a dreptului unităţilor administrativ-teritoriale respective asupra acestora, se efectuează în conformitate cu Legea cadastrului bunurilor imobile.

Capitolul II TERENURILE PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUIArticolul 3. Noţiunea de terenuri proprietate publică a statului
Terenurile proprietate publică a statului reprezintă o parte a terenurilor proprietate publică ce aparţin cu drept de proprietate Republicii Moldova, dreptul de posesiune, de folosinţă şi de a dispune asupra cărora este de competenţa Guvernului, în conformitate cu legislaţia.
Articolul 4. Formarea fondului terenurilor proprietate publică a statului
Formarea fondului terenurilor proprietate publică a statului este condiţionată de factori economici, ecologici, istorico-culturali şi de necesitatea de a asigura securitatea statului.
Articolul 5. Terenurile proprietate publică a statului
(1) Terenuri proprietate publică a statului sînt:
a) terenurile incluse în Lista unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, aprobată de Parlament;
b) terenurile fondului silvic proprietate publică a statului, terenurile fondului apelor proprietate publică a statului, terenurile zonelor de protecţie a apelor şi zonelor sanitare, conform datelor cadastrelor respective;
c) terenurile aferente construcţiilor unităţilor de stat şi organelor de stat;
d) terenurile aferente obiectelor complexului energetic al Republicii Moldova;
e) terenurile ocupate de drumurile naţionale, terenurile ocupate de conductele naţionale şi internaţionale de transport al gazelor, precum şi de alte comunicaţii de transport proprietate publică a statului;
f) terenurile destinate ocrotirii naturii (terenurile rezervaţiilor, parcurilor naţionale, parcurilor dendrologice şi zoologice, grădinilor botanice, braniştilor, monumentelor naturii), ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative şi terenurile de valoare istorico-culturală (rezervaţiile istorico-culturale, parcurile memoriale, monumentele arheologice şi arhitecturale etc.), a căror listă este aprobată de Guvern;
g) terenurile destinate necesităţilor de apărare, trupelor de grăniceri şi trupelor de interne;
h) alte terenuri utilizate în scopul asigurării securităţii statului.
(2) Atribuirea în folosinţă, privatizarea sau darea în arendă a terenurilor proprietate publică a statului se efectuează în condiţiile legii.

Capitolul III TERENURILE PROPRIETATE PUBLICĂ A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALEArticolul 6. Noţiunea de terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă o parte a terenurilor proprietate publică ce aparţin cu drept de proprietate unităţilor administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova, dreptul de posesiune, de folosinţă şi de a dispune asupra cărora este de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.
Articolul 7. Formarea fondului terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
Formarea fondului terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale este condiţionată de necesitatea utilizării eficiente a terenurilor în interesul deţinătorilor de terenuri, în interesul satului, comunei, oraşului, municipiului, raionului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
Articolul 8. Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
(1) Terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sînt:
a) terenurile aflate în folosinţa unităţilor administrativ-teritoriale;
b) terenurile aferente obiectelor privatizate sau pasibile de privatizare, inclusiv terenurile aferente construcţiilor nefinalizate, precum şi terenurile aferente obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în arendă;
c) terenurile aferente clădirilor şi altor construcţii transmise în proprietate privată în contul cotelor-părţi valorice, conform legislaţiei cu privire la privatizare;
d) terenurile atribuite în folosinţă sau date în arendă întreprinderilor private;
e) terenurile împădurite (cu excepţia celor prevăzute la art.5 alin.(1) lit.b), fîşiile forestiere, terenurile destinate reţinerii apei, măsurilor antierozionale, coridoarelor ecologice şi altor scopuri de protecţie a mediului înconjurător;
f) terenurile aferente obiectelor de menire social-culturală proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, terenurile de uz public (pieţe, străzi, pasaje şi alte terenuri folosite pentru căile de comunicaţie, parcuri, grădini publice, scuaruri, terenuri folosite pentru cimitire şi alte necesităţi ale gospodăriei comunale locale);
g) terenurile destinate transportului rutier, feroviar, naval, aerian, prin conducte, pentru liniile de telecomunicaţii şi de transport de energie electrică, pentru exploatările miniere şi pentru alte necesităţi industriale ale autorităţilor administraţiei publice locale (cu excepţia celor prevăzute la art.5 alin.(1) lit.d) şi e);
h) loturile neprivatizate ale întovărăşirilor pomicole;
i) terenurile fondului de rezervă al primăriilor satelor, comunelor, oraşelor, municipiilor;
j) terenurile zonelor suburbane şi zonelor verzi;
k) terenurile ocupate de iazuri (lacuri de acumulare) (cu excepţia celor prevăzute la art.5 alin.(1) lit.b).
(2) Terenurile proprietate privată care, din diferite motive sociale, nu şi-au găsit deţinătorul sînt gestionate de unităţile administrativ-teritoriale.
(3) Atribuirea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale în gestiunea economică a întreprinderilor municipale, în administrarea operativă a instituţiilor şi organizaţiilor publice locale, privatizarea sau darea în arendă a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează în condiţiile legii.
[Art.8 completat prin Legea nr.446-XV din 13.11.03, în vigoare 01.01.04]
Articolul 9. Transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor
(1) Transmiterea terenurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale se face prin hotărîre a Guvernului, cu acordul consiliului local respectiv.
(2) Transmiterea terenurilor din proprietatea publică a unei unităţi administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului se face la propunerea Guvernului, prin hotărîre a consiliului local respectiv.
(3) Dreptul de folosinţă asupra terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale trece de la un beneficiar la altul în cazul: a) reorganizării (fuziunii (asocierii), divizării (separării), transformării) întreprinderilor deţinătoare de terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv în procesul privatizării acestora; b) înstrăinării (vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei) clădirilor şi altor construcţii amplasate pe terenuri neprivatizate; c) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

Capitolul IV DISPOZIŢII FINALEArticolul 10
Guvernul, în termen de 3 luni:
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
va adopta acte normative care să asigure executarea prezentei legi;
va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI - Dumitru DIACOV

Chişinău, 11 mai 2000.
Nr. 981-XIV.
INTRARE IN SISTEM
 ai uitat?
  Inregistrare
Adauga o Companie
METEO IN MOLDOVA


:: MARFURI :: COMPANII :: SERVICII :: NOUTATI :: DESPRE NOI ::
Copyright 2005 - 2011 DAPIS Technologies Ltd.
Tel:(+373 22) 63-69-59, Fax: 57-19-86